Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte Cu Handicap

Date de contact :

Mun. Alexandria, Str. Dunarii nr. 7, cod 140002
Telefon informatii/programari : 0247/421074
Telefon Sef Serviciu : 0247/313672 int. 24
Telefon echipa multidisciplinara: 0247/313672 int 25

Email: sec_adulti_tr@dgaspctr.ro

Programările pentru evaluare se fac zilnic la camera nr. 14, după cum urmează :

                          Luni- Joi: 09.00 – 14.00
                           Vineri: 09.00-13.00

Activitatea de evaluarea/reevaluare complexa a persoanei adulte in vederea încadrării in grad și tip de handicap se desfășoară în zilele de luni, marți și miercuri intre orele 8.30 – 12.00, la camera nr. 5; programul poate fi prelungit pana la finalizarea evaluării tuturor persoanelor programate.

Documentele necesare se depun la camera 5, intre orele 8,30 – 12,00.

Informare privind modificarea procedurii in vederea programarii pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap


Informare privind probleme tehnice legate de transmiterea dosarelor de hanicap


Informare privind valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap ca urmare a incetarii starii de alerta

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este structură din cadrul DGASPC Teleorman, înfiinţată în baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap.

Serviciul de Evaluare Complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) desfasoara in principal, urmatoarele activitati:

 • pune in aplicare prevederile legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a legislatiei privind incadrarea in grad de handicap a persoanei adulte precum si a legislatiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • asigura informarea oricarei persoane care se adreseaza serviciului in probleme medico-psihosociale;
 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane;
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;
 • recomandă măsurile de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în condiţiile legii;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe pentru incadrare in grad de handicap, prevăzute în Hotararea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt urmatoarele:

 1. a) cerere-tip de evaluare complexă (anexa nr. 4 din hotarare);
 2. b) copie de pe documentele de identitate (se va prezenta si in original la data evaluarii);
 1. c) documente medicale:
 2. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 3. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH (anexa nr. 5 din hotarare);
 4. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
 5. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
 6. d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru (prevăzut în anexa nr. 6 din hotarare) ;
 7. e) sursa de venituri:

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor;
– copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor (in cazul pensionarilor de invaliditate este necesara copie a deciziei medicale asupra capacitatii de munca) ;
– adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

Mentiune:

Referatul privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist precum si scrisoarea medicala -tip de la medicul de familie au valabilitate 60 de zile.

 • In situatia in care persoana solicitanta are domiciliul pe raza judetul Teleorman si resedinta pe raza altui judet sau are domiciliul pe raza altui judet si resedinta pe raza judetului Teleorman si doreste evaluarea de catre comisia din judetul Teleormnan dosarul trebuie completat cu o adeverinta din care sa rezulte ca persoana solicitanta nu se afla in evidenta ca persoana cu handicap pe raza judetului unde are resedinta/domiciliul, eliberata de D.G.A.S.P.C. de pe raza judetului respectiv.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordinul nr. 2.298/ 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

Procedura:

 • Dosarul se depune de catre persoana solicitanta, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora, de catre orice persoana care o reprezinta, la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC Teleorman;
 • Atentie! In cazul persoanelor care solicita reevaluarea, se depune cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap;
 • Se transmite serviciului de evaluare complexa, obligatoriu, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, de catre primarie, si in termen de 24 de ore de la inregistrare, de catre DGASPC Teleorman;
 • Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare;
 • Serviciul de evaluare complexa verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare;
 • Programarea pentru evaluarea/reevaluarea complexa se poate face si in urma adresarii directe la SECPAH a persoanei solicitante, a familiei acesteia, a reprezentantului legal, asistentului personal, asistentului personal profesionist, organizatiei neguvernamentale al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora, a oricarei persoane care o reprezinta, in baza documentelor medicale (bilete de iesire din spital/scrisoare medicala medic specialist- recente) si a documentului de identitate in original. In acest caz persoana solicitanta va primi cererea-tip de evaluare complexa ce contine si documentele necesare intocmirii dosarului de evaluare precum si data planificarii pentru evaluare. Dosarul cu documentele necesare evaluarii complexe se va depune la data planificarii pentru evaluare complexa a persoanei adulte. Prin aceasta masura solicitantul nu mai este nevoit sa faca inca o deplasare pentru depunerea dosarului cu documentele necesare evaluarii complexe;
 • Programarea se poate face si telefonic, numai in situatia reevaluarilor. In aceasta situatie dosarul cu documentele necesare evaluarii complexe se va depune la data planificarii pentru reevaluarea complexa a persoanei adulte. Si prin aceasta masura solicitantul nu mai este nevoit sa faca inca o deplasare pentru depunerea dosarului cu documentele necesare evaluarii complexe;

In cazul persoanelor nedeplasabile, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza.

In urma evaluarii/reevaluarii complexe SECPAH transmite dosarul persoanei evaluate, insotit de raportul de evaluare complexă cu propunerea privind incadrarea/neincadrarea in grad de handicap, secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care asigură transmiterea acestora comisiei de evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap;

Comisia de evaluare solutioneaza cazul in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data transmiterii dosarului de catre serviciul de evaluare complexa;

Comisia de evaluare competenta sa solutioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicita incadrarea in grad de handicap sau care necesita o masura de protectie este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta persoanei in cauza;

Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare si aflate in termen de valabilitate sunt recunoscute in cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritoriala in alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritoriala in alta;

Certificatul de incadrare in grad de handicap si programul individual de integrare si reabilitare sociala, se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dupa caz, parintilor/reprezentantilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de catre secretariatul comisiei de evaluare;

Certificatele de incadrare in grad de handicap pot fi contestate, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru

ADMITERE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP IN CENTRELE REZIDENTIALE

Admiterea persoanelor adulte cu handicap în centrele rezidenţiale este reglementată în Legea 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea de Guvern nr. 430/ 2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Admiterea unei persoane adulte cu handicap într-un centru rezidenţial se face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Tinerii cu handicap cărora trebuie să li se asigure, conform legislatiei in vigoare, transferul din sistemul de protectie a copilului către sistemul de protectie a persoanei adulte cu handicap, vor avea prioritate inaintea altor persoane cu handicap aflate in comunitate.

Cazurile de urgentă – persoane adulte cu handicap aflate in comunitate – vor fi admise in baza dispozitiei de admitere in regim de urgentă, emisă de directorul general al DGASPC; ulterior, va fi urmată procedura standard de admitere.

Documente necesare in vederea admiterii in centre publice rezidentiale

 • cerere privind admiterea intr-un centru rezidential public, intocmita de persoana adulta cu handicap sau reprezentantul legal;
 • copie certificat de încadrare într-un grad de handicap;
 • copie de pe actele de identitate (persoana cu handicap si reprezentanti legali);
 • copii de pe certificatele de nastere, de căsătorie şi de pe actul de identitate ale
  persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau
  soţiei, după caz, ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai acestuia;
 • declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, după caz;
 • acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, ultimul talon de
  pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte
  sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere autentificată- persoana cu
  handicap si reprezentanti legali;
 • documente doveditoare privind situaţia locativă, persoana cu handicap;
 • raportul de anchetă socială;
 • copii de pe hotărâri judecatoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de
  întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui care solicită
  admiterea;
 • investigatii paraclinice / analize medicale (RX pulmon, testul HIV, VDRL şi
  dovadă de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu are
  boli contagioase);
 • dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei rază teritorială işi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protectia şi îngrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.

Procedura :

În vederea admiterii în centre publice rezidentiale,  persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va înregistra cererea în acest sens, la primaria în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap sau la registratura DGASPC; cererea trebuie insotita de un dosar care sa contina documentele specificate mai sus.

In situatia inregistrarii cererii la primaria de domiciliu, aceasta urmeaza sa o transmita, în termen de maximum 5 zile lucratoare, la registratura DGASPC, însotita de dosarul cu documentele necesare. In termen de 24 de ore de la inregistrare, de catre DGASPC Teleorman;

Comisia de evaluare verifica cererea si documentele si solutioneaza cererea, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii dosarului.

Legislatie specifica :

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
H.G. nr.430/2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile și completarile ulterioate;
Ordinul MMFES si MSP 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificarile și cmpletarile ulterioare;
Ordinul MMFPS nr. 2298/26.09.2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap;
Ordinul MMFPS nr. 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

Sari la conținut