Complexul de Servicii pentru Copilul cu nevoi speciale Alexandria

Dispozitie modificare CIM Iatan Doina Mariana


Ghidul Beneficiarului

Complexul de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria este organizat şi funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, având în componenţă:

 • Casa de tip familial “ Maria- Ioana cu sediul în Alexandria, str. 1907, nr. 129, jud. Teleorman
 • Centrul de tip familial “Alexandra – Violeta ” cu sediul în Alexandria, str. Dunării, bl. 1613, sc. B, ap. 22, jud. Teleorman
 • Centrul de protecţie de tip familial a copilului cu handicap sever “Rază de Soare” cu sediul în Alexandria, str. Turnu Magurele, bl 612, sc. A, ap.1, parter, jud. Teleorman
 • Centrul de recuperare pentru copilul cu nevoi speciale “Pinocchio” cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman

Complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, reabilitare, recuperare , educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.

Serviciile sociale furnizate de Complex sunt în conformitate cu standardele generale de calitate,  cât şi cu standardele minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare.

Principiile care stau la baza activităţii centrelor sunt:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • deschiderea către comunitate;
 • egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • asistarea copilului în realizarea şi exercitarea drepturilor sale;
 • respectarea demnităţii copilului;
 • respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
 • menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Beneficiarii direcţi ai Complexului sunt copii cu  nevoi speciale care beneficiază de o măsură de protecţie specială;

 Accesul beneficiarilor în cadrul Complexului se face în baza măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului Teleorman ,  Instanţa Judecătorească sau prin dispozitie a directorului general, ca urmare a certificatului de handicap şi a certificatului de orientare şcolară.

Încetarea măsurii de protecţie din partea centrelor din structura Complexului se face prin Hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman ,  prin hotărâre judecătorească, prin dispoziţie a directorului general .

În cadrul fiecărui centrului din structura complexului, fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul aparatului propriu al DGASPC Teleorman.

Complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale are cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman ; este organizat şi funcţionează în structura Complexului de servicii pentru copilul cu nevoi speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componentă funcţională a acestuia, fără personalitate juridică.

Beneficiarii direcţi ai serviciului sunt:

 • copii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
 • copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă.

Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurilor de plasament dispuse, în condiţiile legii, de către Comisia pentru Protecţia Copilului Teleorman ,de directorul general al instituţiei, prin dispozitia de plasament in regim de urgentă ( urmată de sentinta Instantei competente in solutionarea plasamentului ) sau in baza sentintei Instanţei Judecătoreşti ;
Încetarea măsurii de protecţie se face prin Hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman ,  prin Hotărâre judecătorească sau prin dispozitie a directorului general.

Centrul asigură beneficiarilor:

 1. primire şi găzduire a copiilor;
 2. îngrijire, şi întreţinere zilnică a acestora într-un cadru de viaţă asemănător celui din familie;
 3. recuperare, în funcţie de handicapul pe care il are fiecare copil;
 4. asigură asistenţă nutriţională (stabilirea meniului zilnic, verificarea calităţii alimentelor);
 5. evaluarea permanentă a condiţiilor de igienă, control medical periodic al copiilor, legătura cu medicul centrului, precum şi cu alte unităţi sanitare;
 6. educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice referitoare la propria persoană şi la mediul de viaţă, în funcţie de capacitatea de invătare a fiecărui copil;
 7. un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului;
 8. stimularea capacităţii de comunicare a copilului prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc;
 9. implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ, în funcţie de vârstă , de gradul de maturitate psihosocial, de gradul de handicap;
 10. dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup special, familie, sentimentul de înţelegere şi acceptarte a situaţiei sale, a propriei istorii;
 11. dezvoltarea relaţiei copilului cu comunitatea prin participarea la activităţi în comun cu ceilalţi copii din comunitate, în limita posibilităţilor;
 12. acces la educaţie, informare, cultură;
 13. activităţi de grup, programe individualizate pentru fiecare copil, observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 14. programe individualizate privind integrarea socială şi profesională a acestora;
 15. pregătirea integrării sau reintegrării copilului în familia sa naturală, într-o familie substitutivă sau în familia de adopţie, precum si pentru transferul catre alte servicii sociale adecvate nevoilor sale.

Structura organizatorică a Complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale, numărul de personal şi statul de funcţii se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman, la propunerea Colegiului Director.
Ponderea diferitelor categorii de personal se  stabileşte cu respectarea legilor în vigoare.

Structura personalului este formată din următoarele categorii: medic, psiholog, kinetoterapeut, educator, pedagog de recuperare, asistent medical, infirmiera, muncitor calificat bucatar.

Sari la conținut