Doresc să adopt un copil

Obținerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte:
Persoana/familia care doreste sa adopte, se adreseaza la Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în a carei rază teritorială domiciliază pentru realizarea procedurii de informare prealabilă şi pentru demararea procesului de evaluare
Dupa realizarea informării prealabile, persoana/familia care doreste sa adopte depune la (DGASPC) in a carei raza teritoriala domiciliază cererea privind eliberarea atestatului pentru adopţie însoţită de următoarele documente:
a)copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
b)declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;
c)copie de pe certificatul de naştere;
d)copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;
e)copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
f)certificatul de cazier judiciar;
g)adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
h)certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
i)declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
j)declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
k)certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
l)certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Sari la conținut