Complexul de Servicii Destinate Copilului şi Familiei

Complexul de Servicii Destinate Copilului şi Familiei este organizat şi funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componenţă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, având în componenţă :

  • Centrul Maternal Alexandria
  • Centrul Maternal Roşiorii de Vede
  • Centrul de Urgenţă
  • Centrul de Îngrijire şi Recuperare de Zi pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria
  • Centrul de zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist
  • Centrul de Îngrijire şi Recuperare de Zi pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle

Centrul Maternal Alexandria

Adresa:  Municipiul Alexandria, str.Dunării,  jud.Teleorman

Telefon: 0247310636

Centrul funcţionează, în cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului şi Familei, fără personalitate juridică, cu sediul in mun Alexandria,  str. Dunarii nr.7, jud.Teleorman.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ord.101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementarea a acestor standarde.
(3) Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
(4) Centrul Maternal Alexandria are o capacitate maximă de 4 cupluri mamă şi copii.

 Scopul serviciului social

Centrul Maternal are rolul de a asigura, pe perioadă limitată, ingrijire personala, educare, consiliere psihosociala si suport emotional, supraveghere, reintegrare familiala si comunitara, educatie in puericultura, socializare si activitati culturale, cazare pe perioada prevăzuta in masura de protectie, masa, ingrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, insertie reinsertie sociala, terapie ocupaţionala, consiliere si informare, orientare vocationala, consiliere juridica,curatenie, paza, menaj, alte activitati administrative.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Maternal Alexandria sunt:
-femeile însărcinate aflate în ultimul trimestru de sarcină;
-cuplurile mamă-copil aflate în situaţie de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa .
Servicii oferite:
1.găzduire pe perioadă determinată;
2.îngrijire personală;
3.educația și responsabilizarea mamei în relația sa cu copilul;
4.asigurarea sănătății fizice și psihice a mamei și copilului;
5.educație și consiliere;
6.activități pentru dobândirea deprinderilor de viață independentă;
7.sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale;
8.orientarea și pregătirea pentru integrarea profesională/școlară (dacă este cazul) a mamei;
9.activități de suport pentru restabilirea relațiilor cu familia și cu tatăl copilului.


Centrul Maternal Roşiorii de Vede

Adresa:  str. Oltului nr.59, municipiul Rosiorii de Vede,  jud.Teleorman

Telefon: 0247467077

Centrul funcţionează, în cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului şi Familei, fără personalitate juridică cu sediul in mun Rosiorii de Vede,  str. Oltului nr.59, jud.Teleorman.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social „Centrul Maternal Rosiorii de Vede” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată.
Standard minim de calitate aplicabil: Ord.101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementarea a acestor standarde.
Serviciul social Centrul Maternal Rosiorii de Vede este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Capacitatea maxima a Centrului Maternal Rosiorii de Vede este de 8 locuri cuplul mama si copil.

Scopul serviciului social

Centrul Maternal are rolul de a asigura, pe perioadă limitată, ingrijire personala, educare, consiliere psihosociala si suport emotional, supraveghere, reintegrare familiala si comunitara, educatie in puericultura, socializare si activitati culturale, cazare pe perioada prevăzuta in masura de protectie, masa(inclusiv preparare hrana calda), ingrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, insertie reinsertie sociala, terapie ocupaţionala, consiliere si informare, orientare vocationala, consiliere juridica, curatenie, paza, menaj, alte activitati administrative.


Centrul de Urgenţă

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social „Centrul de Urgenţă” funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată  precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului;
Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat.

Scopul serviciului social

“Centrul de Urgenţă ”este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

Serviciul cu cazare “Centrul de Urgenţă” asigura accesul copiilor aflaţi în dificultate, la informare, educatie, consiliere socială şi psihologică, promovarea relaţiilor sociale, cooperarea socială şi petrecerea timpului liber, servicii de baza pentru activitaţile zilnice, servicii de suport pentru activitaţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurarea hranei, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor de criză, integrare/reintegrare familială, accesul către alte forme de protecţie specială, alte servicii suport pentru diferite situaţii de dificultate.

Beneficiarii serviciilor sociale

În “Centrul de Urgenţă” beneficiază de complexul de servicii, copii victime ale violenţei, abuzului, neglijării, exploatării.

Centrul acordă servicii şi copiilor de la AMP(asistent maternal profesionist), atunci cand, din motive temeinice, aceştia nu mai pot fi îngrijiţi în familia asistentului maternal profesionist.


Centrul de îngrijire şi recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria

Adresa: Alexandria, strada Dunării, nr. 7

Centrul funcţionează, în cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului şi Familei, fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Alexandria,  str. Dunarii nr.7, judeţul Teleorman.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social „Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria” funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată,  Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria”este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman .
(4) Centrul de Îngrijire şi Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria are o capacitate maxima de 40 locuri.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria” este de informare şi sensibilizare a comunităţii privind problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi consilierea familiilor copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi stabilire a programului recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor; activităţi educaţionale; educatie nonformală; activităţi recreative şi de socializare; protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii incluşi în programul centrului şi pentru  părinţii acestora; activităţi de colaborare cu profesionişti şi instituţii relevante; administrare şi management.


Centrul de zi de recuperare pentru copii cu tulburări din spectrul autist

Adresa: Alexandria, strada Dunării, nr. 7

Centrul funcţionează, în cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului şi Familei, fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Alexandria,  str. Dunarii nr.7, judeţul Teleorman.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , modificată şi completată Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati.
Înființarea Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” s-a realizat în cadrul proiectului “Și ei trebuie să aibă o șanșă! – Program de sprijin pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist”. Scopul proiectului constă în creșterea șanselor de integrare socială și ulterior de acces pe piața muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și programe de recuperare și asistență specializată.

Scopul serviciului social

Serviciului social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” oferă gratuit intervenții de recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, precum și consilierea și asistența familiilor acestora.
Centrul funcționează în stransă legătură cu alte servicii proprii furnizorului de servicii sau oferite de alți furnizori de servicii din domenii conexe, corespunzător nevoilor individuale ale beneficiarilor.
Scopul intervenţiei oferite în centru este de a sprijini persoanele diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) să devină capabile să se integreze în societate și ulterior pe piața muncii.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” sunt persoane cu o tulburare de spectru autist ce prezintă documente ce atestă diagnosticul de autism sau tulburări asociate.


Centrul de îngrijire şi recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Videle

Adresa : Str. Intrarea Spitalului, nr 38, oraş Videle,  jud. Teleorman.

Centrul funcţionează, în cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului şi Familei, fără personalitate juridică, cu sediul in oraş Videle,  Str. Intrarea Spitalului, nr 38, jud. Teleorman.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social „Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle” funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată  Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati.
Serviciul social „Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

„Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle” functioneaza cu o capacitate maxima de 15 locuri.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle” este de informare şi sensibilizare a comunităţii privind problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi consilierea familiilor copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi stabilire a programului recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor; activităţi educaţionale – educatie nonformală; activităţi recreative şi de socializare; protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii incluşi în programul centrului şi pentru  părinţii acestora; activităţi de colaborare cu profesionişti şi instituţii relevante; administrare şi management.

Beneficiarii serviciilor sociale

  • copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii din familii şi părinţii acestora, cărora li se acordă servicii destinate prevenirii separării lor şi care au domiciliul în Videle şi împrejurimi;
  • copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii aflaţi în plasament la AMP;
  • copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie.
Sari la conținut