Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ,, Sfântul Iustin” Videle

Raport activitate 2022 CAbR Videle


Videle, str. Intrarea Spitalului, nr.38, județul Teleorman, cod 145300, tel. 0247/254094
e-mail: cspahvidele@gmail.com

 

Scopul serviciului social este de a asigura la nivel județean și local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor recuperatorii și integrării acestora în familie, ori în comunitate și acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu dizabilități.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sfântul Iustin” Videle sunt persoane adulte cu dizabilități care nu au posibilități de îngrijire și întreținere în propria familie sau comunitate, sunt dependente de servicii sociale specializate, aflate în situații de dificultate sau risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului, având domiciliul pe raza județului Teleorman, pe baza deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, în conformitate cu normele în vigoare și în limita locurilor disponibile.

Centrul are o capacitate de 25 de locuri.

Centrul oferă servicii de găzduire de tip rezidențial, îngrijire personală, asistență pentru sănătate, consiliere psihologică și suport emoțional, servicii de abilitare și reabilitare, integrare și participare socială și civică, activități de menținerea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, asistență și suport pentru luarea unei decizii respectând în același timp drepturile beneficiarilor.

Personalul este atent selectat și instruit pentru a răspunde celor mai exigente cereri.

Găzduire – centrul asigură beneficiarilor condiții de locuit conform nevoilor de viață ale acestora, într-o locație sigură și accesibilă, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile existente.

Descrierea centrului – instituția este localizată într-o zonă liniștită a orașului Videle, la aproximativ 60 de km de București, cu acces ușor din DN București – Pitești.

 

Cazarea beneficiarilor se face în camere tip duplex, dotate cu paturi (3 beneficiari în cameră), lenjerie proprie, dulap de haine, masă cu scaune, noptieră, cuier, ce corespund cerințelor de igienă, siguranță, accesibilitate, funcționalitate și confort, conform standardelor minime de calitate.

Centrul dispune de câte un grup sanitar la 6 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, duș, instalații de apă caldă și rece; spațiile igienico-sanitare sunt separate pentru bărbați și femei.

Centrul dispune de spații pentru efectuarea activităților de zi, dotate cu mobilier adecvat și adaptate în concordanță cu natura și ponderea activităților efectuate de beneficiari.

Serviciile specializate sunt acordate în spații special amenajate: cabinet psiholog, cabinet asistent social, sală kinetoterapie.

Centrul dispune de post telefonic fix și mobil, accesibile beneficiarilor, precum și acces la internet; în spațiile specialiștilor sunt amplasate unități PC.

Centrul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi și responsabili ai comunității, aceștia participând la evenimente desfășurate în comunitate, efectuarea de cumpărături, plimbări, excursii organizate. Centrul are amenajate spații de petrecere a timpului liber atât în interior cât și în curtea instituției.

Beneficiarii centrului pot fi vizitați de familie și prietenii acestora zilnic, își pot organiza sărbătorirea zilelor de naștere și alte evenimente.

Condiții de servire a mesei – masa este servită în spații special amenajate iar în situația în care starea de sănătate a beneficiarului nu permite deplasarea la sala de mese, aceasta este servită în cameră. Când este cazul se acordă beneficiarilor hrană dietetică, în funcție de recomandarea medicilor specialiști.

Beneficiarii au timp suficient pentru a servi masa iar atunci când este nevoie li se asigură asistență pentru hrănire din partea personalului, încurajându-se formarea abilităților de hrănire independentă.

Beneficiarii sunt consultați cu privire la preferințele alimentare iar meniul zilei este afișat la loc vizibil. Beneficiarii pot ajuta la pregătirea hranei, la servire și la spălatul veselei în vederea formării/dezvoltării abilităților de autogospodărire.

Centrul promovează un stil de viață sănătos, cu reguli clare de igienă, încurajează consumul de fructe proaspete și pregătește deserturi în bucătăria instituției.

Centrul asigură asistență medicală permanentă în conformitate cu necesitățile și problematica fiecărui beneficiar, oferind următoarele servicii medicale:

 • asistență medicală prin medic de familie;
 • supraveghere de specialitate permanent (asistenți medicali, infirmieri);
 • achiziționarea rețetelor eliberate în regim compensat/gratuit de către medicul de familie sau de medicul specialist;
 • administrarea medicației de personal calificat, conform prescripției medicale;
 • consult de specialitate, analize și investigații medicale;
 • asigură asistență medicală de urgență și transportul către unități spitalicești prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență.

Admiterea efectivă a unei persoane în centru se realizează prin încheierea unui contract de furnizare servicii între centru/furnizorul de servicii sociale și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Contribuția lunară de întreținere datorată de beneficiari se calculează conform prevederilor Ordin Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora. Angajamentul de plată este parte integrantă din contract.

Documente necesare pentru admiterea unei persoane:

 • decizia de admitere a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman;
 • copie după Cererea privind admiterea într-un centru rezidențial public;
 • copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
 • copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
 • ultimul talon de pensie sau adeverință de venit;
 • raportul de anchetă socială;
 • hotărârea de punere sub interdicție (dacă este cazul);
 • investigații paraclinice: VDRL, test HIV, radiografie pulmonară, adeverință medicală care să precizeze dacă suferă de boli infecto-contagioase;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 • adeverință de venit pentru membrii de familie în vederea efectuării de către aceștia a coplății;
 • certificat medico-legal privind capacitatea de discernământ;
 • decizia de tutelă (dacă este cazul);
 • decizia de punere sub interdicție judecătorească (dacă este cazul);
 • documentul care atestă reprezentarea legală ( acolo unde este cazul).

Activități și servicii oferite în centru:

 • evaluarea și identificarea nevoilor beneficiarilor de către o echipă multidisciplinară formată din psiholog, asistent social, kinetoterapeut și asistent medical;
 • realizarea Planului Personalizat de servicii în funcție de nevoile identificate;
 • informare și asistență socială;
 • consiliere psihologică;
 • activități de abilitare și reabilitare;
 • îngrijire și asistență;
 • activități de menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, deprinderilor zilnice, deprinderilor de comunicare, deprinderilor de mobilitate, deprinderilor de autoîngrijire, deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, deprinderilor de autogospodărire, deprinderilor de interacțiune;
 • asistență și suport pentru luarea unei decizii;
 • sprijin pentru implicarea activă în viața socială și civică a comunității;
 • sprijin privind managementul situațiilor de risc.

Drepturile beneficiarului – în procesul de acordare a serviciilor sociale furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 1. de a primi servicii sociale prevăzute în Planul Personalizat de servicii;
 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
 3. de a refuza în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
 4. de a fi informat în timp util și în termeni accesibili, asupra:
 • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;
 • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
 • oportunității acordării altor servicii sociale;
 • listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
 • regulamentului de ordine internă;
 1. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care I se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;
 2. dreptul de a avea acces la propriul dosar;
 3. de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Obligațiile beneficiarului:

 1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea Planului Personalizat de servicii;
 2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permit furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
 3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul Planului Personalizat de servicii;
 4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primate cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor;
 5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;
 6. să respecte Regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

Condițiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor

Principalele situații în care furnizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar, sunt:

 • la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
 • la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea;
 • în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
 • în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programme specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

Principalele situații în care care furnizorul de servicii sociale poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar, sunt:

 • la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ;
 • la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului;
 • transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;
 • centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide;
 • la expirarea termenului prevăzut în contract;
 • în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale;
 • în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele);
 • în caz de deces al beneficiarului.
Sari la conținut