Serviciul Management de Caz

Adresa: Alexandria, str.Dunării, nr.7,  birou nr.17,  20 , 21.

Telefon: 0247/316611

Serviciul are următoarea  structură:

-Compartiment plasamente de tip familial (telefon 0247/316611, interior 13);
-Compartiment pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului (telefon 0247/316611, interior 13);
-Birou management de caz pentru AMP (telefon 0247/316611, interior 32).

Atribuţii generale:

-Realizează activitatile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la familii/persoane/rude , în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la asistenţi maternali profesionişti, în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament de tip rezidenţial, în domeniul protecţiei copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal;
-Coordonează procesul de identificare, evaluare, formare şi monitorizare a persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti/AMP.

Atribuţii specifice:

-Realizează evaluarea detaliata a copilului în context socio-familial;
-Întocmeşte/revizuieşte planul individualizat de protecţie împreună cu echipa multidisciplinară;
-Reevaluează, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie;
– Realizează  planificarea activităţilor pentru implementarea şi monitorizarea planului individualizat de protecţie;
– Monitorizează cazul după atingerea finalităţii planului individualizat de protectie( reintegrare în familie) împreună cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială/asistenţii sociali din primării ;
– Colaborează  cu instituţiile abilitate în vederea reintegrarii scolare, familiale şi sociale a  copilului;
– Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la solicitarea acestora;
– Realizează  identificarea, evaluarea şi pregatirea persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, propunând motivat eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
– Realizează activitatea de reevaluare trimestrială, monitorizare a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
– Reevaluează capacitatea asistenţilor maternali profesionişti de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită masură de protecţie în vederea reatestării ca AMP, propunând motivat în sedinţa CPC reînnoirea / suspendarea / retragerea atestatului de AMP;
–  Realizează potrivirea teoretică dintre copil şi asistentul maternal profesionist în funcţie de nevoile copilului şi potenţialul fiecarei familii;
–  Asigură formarea iniţială a  persoanelor care solicită atestarea ca asistent maternal profesionist.

Beneficiarii serviciului:

a)copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
b)copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
c)copilul abuzat sau neglijat;
d)copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare;
e)copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.
Părinţii, precum şi copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul să atace în instanţă măsurile de protecţie specială, beneficiind de asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.

Plasamentul

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, după caz, la:
a)o persoană sau familie;
b)un asistent maternal;
c)un serviciu de tip rezidenţial.

Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.
Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal.
Plasamentul copilului mai mic de 3 ani într-un serviciu de tip rezidenţial se poate stabili în situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate.

La stabilirea măsurii de plasament se va urmări:
a)plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă;
b)menţinerea fraţilor împreună;
c)facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta.

Cine poate primi un copil în plasament?

(1) Persoana sau familia la care se dispune plasamentul poate fi:

 1. a) persoana sau familia care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul;
 2. b) persoana sau familia care face parte din reţeaua socială a copilului, respectiv rude, altele decât cele până la gradul al IV-lea inclusiv, afini, cunoştinţe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie.

(2) Poate primi copii în plasament persoana sau familia ai cărei membrii au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exerciţiu, domiciliul în România şi care depun o cerere în acest sens la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul.

(3) Proximitatea domiciliului persoanei sau familiei faţă de locul din care provine copilul, necesitatea menţinerii fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către aceştia a dreptului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de ataşament, precum şi necesitatea asigurării continuităţii frecventării cursurilor şcolare sunt criterii avute în vedere la luarea deciziei plasamentului copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.

Persoana sau familia , care solicită plasamentul unui copil, depune o cerere de evaluare la direcţia generală în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are stabilit domiciliul sau reşedinţa. Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele pentru care doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de familia sa.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

 1. a) copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
 2. b) o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 3. c) adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
 4. d) aviz psihologic;
 5. e) certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
 6. f) copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
 7. g) declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile descries mai jos.

Cine nu poate primi un copil în plasament?

(4) Nu poate primi copii în plasament persoana sau familia în care un membru se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
 2. b) a consimţit la adopţia propriului copil;
 3. c) suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
 4. d) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 5. e) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;
 6. f) are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;
 7. g) a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;
 8. h) locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
 9. i) a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
 10. j) exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor <LLNK 12004 272 11 202 105 41> 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      Asistentul maternal profesionist

      Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 – au capacitate deplină de exerciţiu;
             –  comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui parinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
            – au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
  –  au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
–   persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
      –   părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă;
–    persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
–   persoana care desfăşoara o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist   numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

Procedura de atestare ca sistent maternal profesionist:

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor la sediul D.G.A.S.P.C. Teleorman La cerere vor fi anexate:
–     copii legalizate a actelor de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie);
–     copii legalizate a actelor de studii (diplome);
–    copia actului de identitate;
–  certificate medicale ale solicitantului şi a persoanelor cu care locuieşte;
–   certificat de cazier judiciar pentru solicitant şi persoanele cu care acesta locuieşte şi au capacitate deplină de exerciţiu;
– o scurta prezentarea  a persoanelor cu care locuieste.
–    copie legalizată a titlului de proprietate al locuinţei sau a contractului de închiriere, declaraţie autentificată a proprietarului prin care recunoaşte solicitantului dreptul la folosinţă;
–   declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege care duce la incompatibilitatea practicării meseriei de asistent maternal profesionist;
–   curriculum vitae.

      Cererea se va depune NUMAI după o discuţie iniţială cu reprezentantii Biroului Managementului de Caz din cadrul DGASPC Teleorman.

       În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacităţii dumneavoastră de a îngriji un copil. Această evaluare poate dura maxim 90 de zile şi pe parcursul acestei perioade dumneavoastră şi membrii familiei veţi fi implicaţi în diverse activităţi.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului management de caz pentru AMP din cadrul DGASPC Teleorman , Alexandria, str.Dunării, nr.7, tel. 0247/316611 – interior 32.

          D.G.A.S.P.C. Teleorman va face campanie de informare la nevoie în vederea identificării persoanelor care doresc să devină AMP.

Sari la conținut