Child Protection Service

Serviciu de protectie a copiluilui presupune: protectie si asistenta pentru copii aflati in sistuatia art. 56 din lege 272/2004:
„De masurile de protectie speciala, instituite de prezenta lege, beneficiaza:
a) copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, când nu a putut fi instituita tutela;
b) copilul care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat în grija parintilor din motive neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama în unitati sanitare;
e) copilul care a savârsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.”
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman asigura de asemenea servicii pntru familiile copiilor aflati in situatii de risc, in vederea prevenirii agravarii problemelor identificate prin: Centru Maternal si Copilul Supusi Violentei Domestice, Centrul Maternal, Centrul de Cosiliere Parintii si Copii.
Atributiile DGASPC Teleorman cu privire la protectia copilului conform Hotararii Guvernului 1434/2004 art. 2 punctele b si c sunt:
– în domeniul protectiei drepturilor copilului:
1. întocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
2. monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotarârilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
3. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizeaza familiile si persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
5. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, în conditiile legii; încheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
6. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;
7. reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de câte ori este cazul, împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineste demersurile vizând deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati în evidenta sa;
9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
10. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de îndata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege;
– alte atributii:
1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului în institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;
4. evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap, si supravegheaza activitatea acestor asistenti;
5. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin încheierea de conventii de colaborare cu acestia;
6. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, în functie de nevoile comunitatii locale;
7. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, conform legii;
8. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, înfiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;
10. prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
11. asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate în nevoie, precum si familiilor acestora, în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
13. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
14. organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;
15. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;

Leave a Reply

Sari la conținut