Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria

Centrul Teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria  este organizat şi funcţionează în structura D.G.A.S.P.C. Teleorman, în regim de componentă funcţională a acesteia fără personalitate juridică .

Serviciul social, cod serviciu social 8790CR-C-I., este înfiinţat şi administrat de  catre furnizorul Directia Generala de Asisitenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, acreditata prin certificatul de acreditare seria AF, nr. 001154, din 05.06.2014, fara CUI, are  sediul administrativ in Mun. Roşiorii de Vede, str. Rahovei, bl. 102, etj. 4,  ap.15 .

Serviciul social este organizat pe module de tip familial si are functionale 6 (sase) apartamente. Gradul de ocupare este, in prezent, de 64 de paturi . Fiecare apartament  este utilat corespunzator, pe langa dormitoarele copiilor dispune de o camera de zi cu televizor, bucatarie pentru servirea meselor, dotata corespunzator (frigider, aragaz, vesela), doua grupuri sanitare prevazute cu gresie si faianta, chiuveta, dus, w.c. si materiale de igiena- consumabile, masina de spalat rufe automata etc.

Serviciul Rezidenţial are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. Serviciul social are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de catre părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie sociala

Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în interiorul Serviciului. Celelalte activităţi se pot acorda de către acelaşi furnizor sau de alţi furnizori de servicii, în interiorul sau exteriorul serviciului, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de catre Serviciul social în responsabilitatea căruia se află copilul şi care îi asigură găzduire. Serviciul este centrat pe copil, pe respectarea drepturilor sale. Activitatea se desfăşoară conform prevederilor legislative ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificata si completata prin Legea nr. 257/2013, a Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

Servicii oferite:
-Cazare,
-Masa,
-Petrecere a timpului liber,
-Asistenta sociala si consiliere psihologica,
-Reintegrare/integrare familiala si sociala a copilului,
-Accesul la informatie, posibilitatea de exprimare libera a opiniilor,
-Asistenta medicala, ingrijire, educare si socializare.

Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în interiorul serviciului social.

Obiective Generale

 1. Implicarea activă a copilului/tânărului în viaţa cotidiană a serviciului social.
 2. Pregătirea copiilor pentru integrare socio-profesională.
 3. Eliminarea comportamentelor sociale inadecvate.
 4. Formarea deprinderilor de viata independenta.

Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta se realizeaza, avand in vedere,  varsta, gradul de maturitate si nevoile copiilor/tinerilor din cadrul serviciului social.

Activitati:
Deprinderi de igena personala;
Purtarea si intretinerea imbracamintei si incaltamintei;
Gestionarea banilor personali;
Asumarea propriei identitati;
Comunicarea verbala si nonverbala.

Principiile care stau la baza activităţii serviciului social sunt:

 1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 2. deschiderea către comunitate;
 3. asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;
 4. egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 5. asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. respectarea demnităţii copilului;
 7. ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi gradul său de maturitate;
 8. menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, familia lărgită, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament sau care sunt importante pentru copil;
 9. menţinerea împreună a fraţilor;
 10. promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 11. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 12. asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la (re)integrarea acestuia în familia naturală, lărgită sau substitutivă;
 13. asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
 14. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 15. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

 Beneficiarii si nevoile specifice ale acestora  sunt:

 • copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie speciale.

 Drepturile şi responsabilităţile copiilor/tinerilor  din plasament:

Toti copiii din cadrul serviciului au dreptul  :

 1. DREPTUL LA VIAŢĂ;
 2. DREPTUL DE A AVEA O IDENTITATE;
 3. DREPTUL LA EDUCAŢIE;
 4. DREPTUL LA SĂNĂTATE;
 5. DREPTUL LA INFORMAŢIE;
 6. DREPTUL DE A-ŞI EXPRIMA OPINIA;
 7. DREPTUL LA O VIAŢĂ DECENTĂ;
 8. DREPTUL DE A FI ÎNGRIJIT ÎN INSTITUŢII SPECIALE;
 9. DREPTUL LA ODIHNĂ ŞI LA TIMP LIBER;
 10. DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI;
 11. DREPTUL DE A FI OCROTIT ÎMPOTRIVA RĂPIRII, VÂNZĂRII;
 12. DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII.

 Copiii din cadrul serviciului social au următoarele responsabilitati  :

 1. Să respecte programul şcolii unde învaţă şi programul stabilit la nivelul apartamentului ;
 2. Să folosească şi să păstreze cu grijă manualele şcolare, rechizitele, bunurile personale şi colective ;
 3. Să informeze educatorul de serviciu despre evenimentele petrecute la şcoală şi notele primite în ziua respectivă ;
 4. Să solicite ajutor suplimentar educatorului de serviciu la disciplina unde întâmpină greutăţi ;
 5. Să participe potrivit vârstei la activităţile gospodăreşti din apartament ;
 6. Să aibă o comportare demnă şi civilizată, precum şi o ţinută vestimentară decentă ;
 7. Să respecte întregul personal şi colegii din apartament, precum şi cadrele didactice din instituţia de învăţământ pe care o frecventează ;
 8. Să îşi ajute fraţii mai mici şi colegii din apartament ;
 9. Să respecte cu stricteţe regulile igienico-sanitare ;
 10. Să cunoască şi să respecte regulile privind securitatea muncii, precum şi cele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor ;
 11. Să respecte credinţa religioasă a colegilor ;
 12. Să participe la programul de curăţenie generală şi să-şi efectueze serviciul în apartament conform graficului stabilit.

In cadrul Centrului se asigură copiilor/tinerilor alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, oferă copiilor/tinerilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor, la selectarea meniurilor zilnice şi copiii sunt implicaţi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă sau semiautonomă de adult.

Mesele sunt organizate în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea copiilor/tinerilor. Copiii/tinerii aflati cu masura de plasament nu pot fi pedepsiţi prin excluderea de la mesele zilnice.

Meniurile sunt stabilite să asigure o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.

Centrul asigură copiilor/tinerilor  îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil/tânăr.

Copiii/tinerii sunt încurajaţi să-şi exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală şi sunt sprijiniţi în îndeplinirea acestor preferinţe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, pentru a fi evitată uniformizarea acestora.

Copiilor/tinerilor din Centru li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei.

Părinţii copilului/tânărului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, precum şi familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil sunt implicate pe cât posibil în viaţa acestuia pe perioada şederii sale în centru, astfel încât reintegrarea sa familială şi socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii.

Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului Alexandria asigură condiţiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emoţionale si de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igienă personală, supravegherea si menţinerea stării de sănătate, astfel încât fiecare copil va beneficia de servicii medicale sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii, pentru a avea o stare generală bună. Ţinând cont de vârsta copiilor/tinerilor şi de gradul lor de maturitate, coordonatorul solicită copiilor să-şi organizeze un grup de reprezentare numit Consiliul Copiilor, care să fie consultat periodic sau de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor, care îi privesc pe toţi copiii/tinerii din centru

Relaţiile personalului cu copiii/tinerii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală, profesională si socială.

Personalul este repartizat pe ture si pe grupe de copii/tineri, astfel încât să existe o continuitate a relaţiilor interumane menite să asigure stabilitatea afectivă a copilului.

Copiii/tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită socială acceptabilă si atunci când au un comportament inacceptabil, sunt trataţi de personal in mod constructiv, fără excese sau subiectivism.

Centrul asigură măsuri adecvate de prevenire si intervenţie pentru copiii/tinerii care părăsesc serviciul fără permisiune, respectandu-se procedurile operationale.

In cadrul Centrului se asigură măsuri de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor/tinerilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător.

Sari la conținut