Informații de interes public

Hotararea 142 din 30.09.2020 privind Locuinta Protejata


Hotararea 163 din 31.10.2019 privind modificarea anexei nr 2 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 86 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale DGASPC Teleorman


Hotararea 85 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli


Hotarare 142 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii ale DGASPC TELEROMAN

Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor si protejarea salariatilor care semnaleaza neregularitatile – P.S. 18

Procedura de sistem pentru implementarea standardului 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 – ETICA SI INTEGRITATEA

Organigrama
Regulamente
Strategie

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

Model_cerere_solicitare_informatii_Legea_544

Model_reclamatie_legea_544

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

 
 

Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, este instituție publică cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, în subordinea acestuia .
DGASPC Teleorman realizează la nivelul județului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Finanțarea Direcției Generale se asigură din bugetul județean.
Finanțarea serviciilor sociale și beneficiarilor de asistenţă socială se asigură din bugetul județului, bugetul de stat, din donații, potrivit legii.