Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu dizabilităţi

Comisia evaluare/reevaluare: Marti orele 900-1300

Programari: Luni-Miercuri: orele 900-1600

                           Marti  orele : 1300 – 1600

                          Vineri  orele : 0900 – 1300

Telefon: 0247.316.611 interior 14  /  0749.045.205

Email: sec_copii_tr@dgaspctr.ro

Domeniul de competenţă: Evaluare/reevaluare complexă şi monitorizare copii cu dizabilităţi.
Categorii de beneficiari: copii cu dizabilităţi.

Servicii oferite

(1) In vederea indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilitati, serviciul de evaluare complexa din cadrul Directiei exercita urmatoarele atributii:
a) identifica copiii cu dizabilitati care necesita incadrare intrun grad de handicap ori pentru care se solicita acces la servicii de abilitare si reabilitare, in urma evaluarii complexe; identificarea are loc in urma solicitarilor din partea parintilor sau a reprezentantilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenta sociala si a specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati, precum si a sesizarilor din oficiu;
b) verifica documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexa si incadrarea in grad de handicap sau, dupa caz, cererea privind accesul la servicii, precum si indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap sau accesul la servicii;
c) contribuie la intocmirea de catre managerul de caz a raportului de evaluare complexa;
d) contribuie la intocmire, de catre managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilitati din familie pentru care se solicita incadrare in grad de handicap sau, dupa caz, acces la servicii de abilitare si reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protectie pentru copiii cu dizabilitati din sistemul de protectie speciala; in situatia in care parintele sau reprezentantul legal nu doreste incadrare in grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare si reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Directiei;
e) informeaza parintii sau reprezentantul legal cu privire la obligatia respectarii si implementarii planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati;
f) coordoneaza activitatea de monitorizare a implementarii planului de abilitare-reabilitare;
g) comunica in scris, prin corespondenta electronica sau telefonic, parintilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
h) reevalueaza conditiile privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulata oricand, daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-un grad de handicap;
i) elibereaza o adeverinta prin care se specifica gradul deficientei/afectarii functionale a copiilor pentru care se propune masura de plasament intr-un serviciu de tip rezidential specializat, pentru situatia prevazuta de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;
j) colaboreaza cu serviciul de evaluare si de orientare scolara si profesionala din cadrul centrelor judetene de resurse si asistenta psihopedagogica, respectiv a municipiului Bucuresti in vederea respectarii interesului superior al copilului;
k) colaboreaza cu serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Directiei in vederea asigurarii continuitatii serviciilor de abilitare si reabilitare si a tranzitiei copiilor cu dizabilitati la viata de adult;
l) intocmeste anual propuneri documentate privind infiintarea de servicii sociale de interes local, educationale si de sanatate pentru copiii cu dizabilitati, care vor fi cuprinse in raportul anual al Directiei si vor fi transmise Comisiei.

(2) In situatia in care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexa solicita specialistilor transmiterea informatiilor de completare. Daca informatiile nu sunt transmise in termen de 15 zile, este anuntata Comisia in vederea indeplinirii atributiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. h).
(3) In vederea realizarii atributiei prevazute la alin. (1) lit. j), serviciul de evaluare complexa:
a) transmite in copie documentele aferente ultimei incadrari in grad de handicap serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;
b) impreuna cu serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap sprijina parintii in intocmirea dosarului necesar pentru prima incadrare in grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la serviciul de evaluare complexa pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele mentionate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008, cu modificarile ulterioare, eliberate de medicul de specialitate pentru copii.

Etapele soluţionării cazului
– Cerere solicitant. Cererea se completează la sediul DGASPC de către parintele/reprezentantul legal al copilului.
Acte necesare
– Pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de  handicap sau a accesului la servicii de abilitare si reabilitare, se depun la sediul DGASPC cel putin urmatoarele documente lizibile, conf. Art.44 /Ordinul 1985/1305/5805/2016:

 • Cerere-tip pentru evaluarea complexa si incadrarea in grad de handicap-Anexa 4- Ordinul 1985/1305/5805/2016,
 • Certificat medical Tip A5(original) eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale publicate pe site-ul DSPMB) şi alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stării de sănătate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare) în copie,
 • Certificat de naştere copil /act identitate,
 • BI/CI părinţi sau reprezentanţi legali ,
 • Certificat de căsătorie părinţi sau în funcţie de caz Certificat de deces, Sentinţa Judecătorească de divorţ, Hotărâre de plasament,
 • Adeverinţe de venit /taloane de pensie de la ambii părinţii,
 • Documentul prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al copilului(hotarare a instantei, hotarare a comisiei pentru protectia copilului),
 • Fisa de evaluare psihologica, atunci cand este cazul  – formular tip – Anexa 8- Ordinul 1985/1305/5805/2016,
 • Fisa medicală sintetică – formular tip -Anexa 7- Ordinul 1985/1305/5805/2016,
 • Fișa psihopedagogică – formular tip-Anexa 9- Ordinul 1985/1305/5805/2016,
 • Ancheta sociala/Fisa monitorizare Anexa 6- Ordinul 1985/1305/5805/2016,
 • Certificat de incadrare in grad de handicap in vigoare, atunci cand este cazul,
 • Certificat de orientare scolara si profesionala in vigoare, atunci cand este cazul
 • Dosar cu şina.

              Cerere-tip pentru evaluare complexa si incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap/acces la servicii de abilitare si reabilitare.  >  Apasati aici! <

 • NOTA:
  Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:
  Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, cu sediul în str. Carpati, nr.15, Alexandria, Jud. Teleorman-nr telefon 0347805501/0347805502.
  Evaluarea
 • Asistentul social va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare data evaluării,locul în care se va desfăşura (exista posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului.
 • Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea şociala (prin evaluarea psiho – socială).
 • Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic ( în funcţie de afecţiune competentă evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psiholog, psihopedagog şi asistent social.
  Întocmire dosar
  În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau dacă situaţia o impune stabilirea unei măsuri de protecţie.
  Dosar la comisie
  Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman, acesta îl analizează  şi eliberează o Hotărîre cu anexele:
 • Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani),

Plan de planul de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare si reabilitare si de tranzitie a copilului cu dizabilitati la viata de adult/plan de abilitare -reabilitare si de paliatie a copilului cu dizabilitati;(acces la servicii de specialitate recuperare, terapie,)

Acordarea drepturilor
Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) şi copie acte de identitate copilsi parinte/reprezentant legal la sediul din D.G.A.S.P.C Teleorman, camera 6-parter/Prestatii-Serviciul Asistenta sociala pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Reevaluare
Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadre în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului.

Având în vedere  modificarea criteriilor si metodologiei pentru evaluarea si încadrarea copiilor cu dizabilităti într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr. 1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS, dorim să aducem la cunoștința familiilor care au copii cu handicap că odată cu reglementările legislative s-au modificat și formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap.
Noile formulare se pot lua de pe siteul DGASPC Teleorman  şi de la sediul institutiei – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi situat în str. Dunarii, nr.7 Alexandria, Jud. Teleorman
Pentru cazurile copiilor cu dizabilități care urmează să se prezinte pentru încadrare în grad de handicap la Serviciul de evaluare complexă si au completate vechile formulare, sunt rugati să refacă dosarul prin completare pe noile formulare, deoarece nu se mai pot primi vechile formulare.
Formularele care au suferit modificări sunt: Cerere-tip (Anexa 4), fișa de evaluare psihologică (Anexa 8), fișa medicală sintetică (Anexa 7), fișa psihopedagogică (înlocuind traseu educațional) (Anexa 9) și anexa anchetei sociale – factori de mediu (document nou introdus) (Anexa 6). Formularele valabile sunt: certificatul medical tip A5 și ancheta socială.

Legislaţie:
Noutăţi legislative
HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*).
ARTICOLUL 51
(1) Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se face de către CJRAE/CMBRAE şi se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului
HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Hotararea nr. 904/2014
Ordinul 1306 din 17 noiembrie 2016 publicat in M.O. nr. 994 din 9 decembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora
Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia intregrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

Ordinul numarul 1472/20539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului Sanatatii si al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora.

Lista actelor normative cu incidenţă în domeniul drepturilor copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES

1. Constituţia României, republicată
2. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare
3. Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare
4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare
6. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare
12. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare
13. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată
14. Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare
15. Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
16. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
17. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
18. Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat
19. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare
20.  HG 797/2017 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
21. HG 502/2017 privind organizarea si metodoligia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului
22. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.071/2013 privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate
23. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
24. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările ulterioare
25. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
26. Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap
27. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.851/2010*) cu privire la aprobarea reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani
──────────
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.851/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

28. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare
29. Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
30. Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
31. Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului
32. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 197/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională.

33.Ordinul numarul 1472/20539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului Sanatatii si al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora.

Sari la conținut