Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Teleorman

Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are  următoarele atribuţii:

 1. aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 2. măsurile de popularizare a dispoziţiilor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situaţia copiilor aflaţi în dificultate;
 3. colaborarea cu alte G.A.S.P.C. din ţară, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
 4. elaborarea trimestrială, sau la cerere a Comisiei pentru Protecţia Copilului, a rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a copilului aflat în dificultate;
 5. asigura serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului:
 • primirea şi înregistrarea sesizărilor privind copilul aflat în dificultate;
 • convocarea persoanelor chemate în faţa C. P.C. pentru soluţionarea cauzelor privind copiii aflaţi în dificultate; convocarea se face în scris şi se comunică persoanei interesate fie prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei, fie prin afișarela sediul Comisiei, precum si la sediul primariei unitatii administrativ teritoriale pe teritoriul careia se afla ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel putin 3 zile înainte de data sedintei însoţiă de procesul verbal de îndeplinire a procedurii de convocare;
 • întocmirea mapelor cu documentele care urmează a fi prezentate în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • înştiinţarea în termen legal a membrilor Comisiei pentru  Protecţia Copilului despre data şi locul desfăşurării şedinţelor acesteia,comunicând totodată şi ordinea de zi;
 • evidenţa prezenţei membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • consemnarea dezbaterilor de la şedinţele Comisiei;
 • comunicarea în termen de 5 zile a hotărârilor Comisiei tuturor părţilor implicate, potrivit procesului verbal al şedinţei;
 • prezintarea datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman precum şi situaţia privind convocările acestora;
 • consemnarea, prin Proces verbal a audierilor şi dezbaterilor ce au loc în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • înregistrarea în registrul general de intrări-ieşiri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman a actelor emise de comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri;
 • redactarea hotărârilor Comisiei, Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
 • contrasemnarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului şi comunicarea acestora  persoanelor interesate, în termenele prevăzute de lege.
 1. asigurarea serviciilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 •  transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;
 • transmiterea membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • ţinerea evidenţei desfăşurării şedinţelor;
 • întocmirea proceselor-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
 • gestionarea registrului de procese-verbale;
 • gestionarea registrului de contestaţii;
 • redactarea tuturor documentelor eliberate de comisia de evaluare;
 • transmiterea către persoana cu handicap solicitantă, a documentelor aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare;
 • colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în vederea instrumentării cazurilor repartizate;
 • elaborarea procedurilor de lucru specifice
 • îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.
Sari la conținut