Serviciul Adoptii si Postadoptii

Date de contact:
mun Alexandria, Strada Dunării, nr.7, etaj 1, biroul nr. 32
Tel: 0247.316611
Interior: 39
Email: adoptiiteleorman@yahoo.ro

Principalele atribuții:
Informarea, sprijinirea, pregătirea, evaluarea, potrivirea familiilor potential adoptive;
Păstrarea evidenţei copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia şi a familiilor atestate;
Realizarea demersurilor vizând deschiderea procedurii adopţiei interne;
Realizarea potrivirii teoretice si practice a copiilor pentru care instanta a admis deschiderea procedurii de adoptie interna;
Realizarea demersurilor pentru încredinţarea în vederea adopţiei a copilului la familia/persoana atestată ca aptă să adopte;
Monitorizarea bilunară a perioadei de încredinţare în vederea adopţiei; întocmirea raportului final cu propunere de încuviinţare a adopţiei;
Monitorizarea trimestrială a adopţiilor încuviinţate  de către instanţa de judecată;
Asigurarea de servicii pentru  familiile biologice  ale copiilor adoptaţi şi pentru copiii adoptaţi sau care urmează sa fie adoptaţi;
Desfăşurarea de acţiuni de informare şi promovare a adopţiei naţionale;

Legislatie in domeniul adoptiei:
LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind procedura adopţiei;
DECIZIE nr. 661 din 8 august 2016, privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei;
HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Obținerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte:
Persoana/familia care doreste sa adopte, se adreseaza la Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în a carei rază teritorială domiciliază pentru realizarea procedurii de informare prealabilă şi pentru demararea procesului de evaluare
Dupa realizarea informării prealabile, persoana/familia care doreste sa adopte depune la (DGASPC) in a carei raza teritoriala domiciliază cererea privind eliberarea atestatului pentru adopţie însoţită de următoarele documente:
a)copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
b)declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;
c)copie de pe certificatul de naştere;
d)copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;
e)copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
f)certificatul de cazier judiciar;
g)adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
h)certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
i)declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
j)declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
k)certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
l)certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.
INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ADOPTATORI
1. Î – Unde trebuie să ne adresăm pentru a adopta un copil?
R- Pentru a adopta un copil trebui să vă adresaţi fie la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază administrativ-teritorială aveţi stabilit domiciliul.
2. Î – Putem alege copiii/ copilul pe care dorim să-l adoptăm?
R – procedura adopției este guvernată de principiul identificării celei mai potrivite familii pentru un copil adoptabil şi nu se centrează pe căutarea unui copil pentru o familie. În consecinţă, pentru fiecare copil adoptabil aflat în evidenţa R.N.A. specialiştii Direcţiei Generale de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială vor selecta acel adoptator/familie adoptatoare care răspunde în cea mai mare masură nevoilorcopilului.
Pentru a facilita adopția copiilor greu adoptabili, legea prevede existența (la nivelul fiecărei direcţii) a unei baze de date „profilul copiilor greu adoptabili” însoţit de fotografii şi informaţii, care poate fi consultată de adoptatori. Cu ocazia consultării profilului public, adoptatorii care sunt atestaţi pentru adopţie, au posibilitatea de a decide dacă vor continua procedura de adopție cu un anumit copil.
3. Î – Când putem accesa profilul copiilor greu adoptabili?
R – Familia/persoana atestată poate accesa în orice moment profilul copilului greu adoptabil, dar numai de la sediul direcţiei de la domiciliu
4. Î – Ce presupune evaluarea în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte?
R – Procesul de evaluare în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte presupune parcurgerea a trei etape: evaluare socială, evaluare psihologică şi pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. Acest proces de evaluare se realizează de către o echipă formată dintr-un asistent social şi psiholog, unul dintre aceştia având şi calitatea de responsabil de caz al familiei
5 Î – În cât timp se poate obţine atestatul?
R – Atestatul se poate obţine în maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare
6 Î – Dacă dorim să mai adoptăm un copil, după ce prima adopţie s-a încuviinţat iar atestatul de familie şi-a produs în integralitate efectele pentru care a fost eliberat, trebuie să reluăm aceeaşi procedură de evaluare?
R – Da, este necesar să reluaţi procedura de evaluare în vederea obţinerii unui nou atestat ca urmare a încetării valabilităţii acestuia fără însă a mai fi necesară parcurgerea etapei de pregătire.
7 Î – Pentru ce perioadă este valabil atestatul de familie/persoană aptă să adopte?
R – Atestatul eliberat de către direcţia în a cărei rază teritorială domiciliaţi este valabil pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei în anumite situaţii
8 Î – Cine nu poate adopta ?
R – Nu pot adopta;
– persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
– persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
– persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute anterior;
– persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal;
– persoanele care nu au obţinut atestatul de persoană/familie aptă pentru adopţie.
9. Î – Putem adopta naţional un copil deşi nu am locuit efectiv în România în ultimile 6 luni?
R – Nu, deoarece numai persoanele cu reşedinţa obişnuită în România pot parcurge procedura de adopţie internă (cele care fac dovada că în ultimile 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României (ex. declaraţia autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni)
10 Î – În situaţia în care suntem căsătoriţi şi avem domicilii diferite, cărei direcţii ne putem adresa pentru realizarea evaluarii în vederea obţinerii atestatului?
R – În această situaţie evaluarea se realizează de către direcţia de la domiciliul soţului unde familia respectivă locuieşte în fapt
11 Î – Este sancţionat refuzul unei familii sau persoane atestate de a mai continua procedura de adopţie cu un copil?
R – Nu există o sancţiune reglementată în acest sens. Cu toate acestea, famila/persoana atestată care refuză de 5 ori să procedeze la realizarea unei prime întalniri cu copiii pentru care au fost selectaţi şi pentru care specialiştii D.G.A.S.P.C. au apreciat că răspunde nevoilor acestora, trebuie să urmeze în mod obligatoriu un program de informare şi consiliere. Până la finalizarea acestui program, familia/persoana respectivă nu mai este inclusă în alte demersuri de potrivire cu copii adoptabili.
12 Î – Etnia copilului este prevazută ca şi criteriu de potrivire?
R – Nu. Etnia nu mai reprezintă un criteriu pentru realizarea potrivirii iniţiale. Potrivit principiului identificării celei mai potrivite familii pentru un copil adoptabil, specialiştii Direcţiei Generale de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială vor selecta acel adoptator/familie adoptatoare care răspunde în cea mai mare masură nevoilor copilului.
13 Î – Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?
R – Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ – teritorială a fost protejat copilul).
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, devin aplicabile dispoziţiile art. XII sau după caz art. XIII din Legea nr. 57/2016, respectiv contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa salariatului.
Potrivit art.106 din Legea nr.273/2004, republicată, angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând a fi sancţionată potrivit legii.
În scopul obținerii indemnizației aferente concediului de acomodare este necesară depunerea la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, a cererii și documentelor necesare (prevăzute de art.50 alin.(2) din Legea nr.273/2004 şi respectiv de art.67 alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2012), înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de încuviințare a adopției
14 Î – Concediul de acomodare încetează dacă a fost încuviinţată adopţia?
R – Menționăm că, potrivit legislației în vigoare în materia adopției, concediul de acomodare (reglementat la art.50 alin.1 din Legea nr.273/2004, republicată) poate avea o durată de maximum 1 an, în el fiind inclusă și perioada de încredințare a copilului în vederea adopției. Voința leguitorului, exprimată fără echivoc în norma legală a fost aceea ca, începând cu perioada de încredinţare în vederea adopţiei – IVA (şi nu exclusiv în perioada de IVA) adoptatorii să poată beneficia de acest concediu, în scopul acomodării/adaptării copilului la noul său mediu de viață.
Dacă legiuitorul ar fi dorit ca acest concediu să se acorde în mod exclusiv/doar pe perioada IVA, s-ar fi menționat expres acest fapt în norma juridică. Într-o atare situație, în mod evident textul de lege nu ar mai fi conținut sintagma “care include și…” ci ar fi menționat în mod direct faptul că acest concediu se acordă doar pe perioada IVA.
Astfel, concediul de acomodare începe în perioada de IVA, (deci trebuie solicitat după punerea în executare a hotărârii de IVA şi până la rămânerea definitivă a sentinţei de încuviinţare a adopţiei) şi continuă până la împlinirea termenului maxim legal (1 an) ori până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 365 de zile).
Astfel, început în perioada de IVA, concediul continuă și după încuviințarea adopției, respectiv în perioada de monitorizare post adopție (acestea fiind celelalte etape firești ale procedurii de adopție, incluse-conform normei legale-în concediul de acomodare).
De asemenea precizăm și faptul că, la art. 51 din actul normativ menționat mai sus sunt enumerate în mod expres/ limitativ (și nu exhaustiv) condițiile de încetare a concediului de acomodare, iar încuviințarea adopției nu reprezintă una dintre condițiile de încetare enumerată de legiuitor în articolul anterior invocat
15 Î – Până în ce etapă a adopţiei poate solicita familia concediul de acomodare? (în orice moment în decursul unui an de la data încredinţării sau cererea poate fi depusă şi după încuviinţarea adopţiei?
R – Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a art.50 şi art.47 alin.(4) din Legea 273/2004, republicată .

Sari la conținut