Regulament de Organizare si Functionare a Biroului de Evaluare si Consiliere Psihologica pentru Parinti si Copii

Biroul de evaluare si consiliere psihologica pentru parinti si copii reprezintă una din structurile funcţionale ale D.G.A.S.P.C. Teleorman şi acordă servicii de evaluare, informare, consiliere, sprijin şi educaţie parentală, în interesul si funcţie de nevoile beneficiarilor în scopul prevenirii separării copiilor de familia naturală/extinsă şi de mediul în care au crescut.

Structura personalului
Activitatea Biroului de evaluare si consiliere psihologica pentru parinti si copii este asigurată de către o echipă formată din: 1 şef birou, 1 inspector si 4 psihologi.

Rolul şi misiunea
Biroul de evaluare si consiliere psihologica pentru părinţi şi copii are rolul de a asigura menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, şi se centrează pe activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Evaluarea dimensiunilor psihologice, susţinerea emoţională, depăşirea situaţiilor de criză şi a consecinţelor acestora precum şi capacitarea beneficiarilor pentru obţinerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viaţă.

Principii
Principiile care stau la baza activităţii Biroului de evaluare si consiliere psihologica pentru părinţi şi copii sunt:
• respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
• familia ca mediu prioritar de îngrijire şi educare a copilului;
• responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
• respectarea identităţii culturale, etnice, religioase şi lingvistice a clienţilor;
• celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
• parteneriat cu copilul, familia, structuri şi grupuri locale;
• asistarea copiilor şi părinţilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor, fără a interveni în cazurile care sunt de competenţa instanţei de judecată (părinţi în divorţ, proces de încredinţare/reîncredinţare copil, stabilire drept de vizitare a copilulului de către unul dintre părinţi);
• principiul centrării pe persoană,
• transparenţă şi responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale.
• respectarea demnităţii copilului;
• ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, tinându-se cont de vârsta şi de gradul de maturitate;
• asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
• asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi neglijării copilului;
• asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;
• asigurarea confidentialităţii şi a eticii profesionale;
• egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
• deschidere către comunitate.

Scopul
Oferirea de servicii de specialitate (servicii pihologice) beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului – copiilor aflaţi cu masura de protectie la familie, persoana sau asistent maternal profesionist, precum.
• Evaluarea psihologică:
– a copiilor şi tinerilor cu măsură de protecţie – plasament familial simplu sau la asistent maternal profesionist,
– la solicitarea unor instituţii colaboratoare – în sfera de competenţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (evaluarea psihologică face parte din evaluarea complexă psiho-socială, psihologii facand parte din echipa pluridisciplinara a P.I.P.)
• Consiliere psihologică a următorilor beneficiari:
– părinţi şi copii aflaţi în situaţii de dificultate psihosocială – pentru a putea beneficia de servicii de consiliere şi sprijin psihologic, serviciile de asisteţă socială de la domiciliul familiei iau in evidenţă cazul, evaluază situaţia şi referă spre servicii de consiliere psihologică atunci cand se consideră necesar acest serviciu specializat iar la nivelul auărităţii locale nu există asemenea servicii. Pentru aceşti beneficiari se oferă consiliere psihologică pentru prevenirea separării copilului de familia sa la solicitarea, în baza anchetei sociale efectuate de serviciul de asitenţă socială din cadrul autorităţii locale. Serviciul se acordă familiilor cu copii care sunt în diferite tipuri de risc psihosocial (absenţa locurilor de muncă, a veniturilor, familii monoparentale, afectate de somaj, sau alte situaţii de risc).
– copii şi tineri cu măsură de protecţie – masura de protecţie speciala, plasament familial simplu sau la asistent maternal profesionist.

SERVICII
• Evaluare psihologică a copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie (plasament familial, plasament la asistent maternal pofesionist).
• Consultanţă/intervenţie/consiliere psihologică a copiilor şi familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de departamente din cadrul DGASPC Teleorman sau familiilor din comunitate conform atribuţiilor serviciului,
• Oferirea de recomandări psihologice părinţilor copilului sau responsabilului/managerului de caz (pentru copiii din sistemul de protecţie) privind modul de lucru cu copilul şi nevoile specifice ale acestuia,
• Realizarea unor programe de sprijin şi educaţie parentală pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale ale familiilor substitutive aflate în evidenţa instituţiei
• Consiliere psihologică pentru copil şi familie;
• Consiliere în situaţii de criză;
• Informarea şi orientarea părinţilor;
• Pregatire continua a asistentilor maternali profesionisti.
Consilierea, ca de altfel toate intervenţiile psihologice presupune confidenţialitate.

Atribuţii
• Asigură părinţilor consiliere şi sprijin pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;
• Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
• Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor în familie;
• Asigura prezenta unui specialist la audierile minorilor efectuate de Instanta, Procuratura sau Politie;
• Asigura prezenta unui specialist la Comisia de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap;
• Contribuie, alaturi de alti specialisti ai D.G.A.S.P.C. Teleorman, la pregatirea continua a asistentilor maternali profesionisti, iar la solicitare si a altor categorii de personal care isi desfasoara activitatea direct cu copiii din sistemul de protectie.
Realizează intervenţie psihologică :
• In probleme de optimizare si dezvoltare;
• In probleme psihologice şi în situaţii de risc;
• Realizează evaluarea psihologică pentru copiii/tinerii aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Teleorman, sau la cerere, pentru copii din afara sistemului;
• Realizează evaluarea contextului familial, social, profesional, economic şi cultural în care se manifestă problemele psihologice a beneficiarilor biroului;
• Acordă servicii de consiliere individuală;
• Acordă servicii de consiliere copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inapdare şcolară, socială, eşec şcolar, absenteism, abandon precum şi celor cu tulburări de comportament şi disciplină;
• Oferă consultanţă în sfera deprinderilor de viaţă independentă copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Teleorman;
Beneficiari
• Copiii/tinerii aflaţi cu o măsură de protecţie specială, plasament la familie sau amp;
• Familia, familia extinsă sau familia substitutivă a copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de protecţie specială;
• Cuplul mamă – copil aflat cu măsură de protecţie specială în cadrul Centrului Maternal
• Familiile (copii, părinţi) care se confruntă cu o situaţie de criză (divorţ, abandon şcolar, dependenţe)

Legislaţie:
a) Legea 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
b) Hotǎrârea CJT nr. 63/23.03.2014 privind organizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
c) Hotǎrârea nr.1434/02.09.2004, privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a DGASPC.
d) Legea psihologului cu drept de liberă practică, L 213/2004,
e) Hotărârea nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Sari la conținut