Serviciul Asistenta Sociala

PROGRAM BIROUL PLĂTI – PRESTAȚII SOCIALE, GHIȘEUL NR.6

Luni-Joi: 900-1600        Vineri: 900-1300

Societățile de transport interurban auto cu care DGASPC-TR a încheiat convenții privind asigurarea facilitaților de transport pentru persoanele cu handicap in baza Legii 448/2016   > Apăsați pentru download ! <


[ulp id='O8j2GPSPWtbsL3mf']

[elfsight_file_embed id=”28″]

 

 

-In domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap:

Legislatie specifica:

 Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

1.) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
2.) educaţie şi formare profesională;
3.) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
4.) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
5.) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
6.) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
7.) asistenţă juridică;
8) facilităţi fiscale;
9.) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:

 1. a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
 2. b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 3. c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 4. d) să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
 5. e) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
 6. f) să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
 7. g) să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
 8. h) să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
 2. b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
 3. c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
 4. d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 5. e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;
 6. f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Obligatiile autoritatilor publice locale:

Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

1- să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi internaţionale în materie la care România este parte, incluzand nevoile speciale ale acestei categorii de persoane în toate politicile publice, strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană sau locală, precum şi în programele guvernamentale.

2- Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

– să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la servicii.

-să asigure, potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap.

– pentru protecţia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, să ia următoarele măsuri specifice:

 1. a) să includă nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană sau locală, precum şi în programele guvernamentale de ocrotire a sănătăţii;
 2. b) să creeze condiţii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a serviciilor medicale şi sociomedicale;
 3. c) să înfiinţeze şi să susţină centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
 4. d) să creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces;
 5. e) să dezvolte programe de prevenire a apariţiei handicapului;
 6. f) să sprijine accesul la tratamentul balnear şi de recuperare;
 7. g) să includă şi să recunoască sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.

– sa asigure exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap,in cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate le pot asigura ;

6 – asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamaţii, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap şi anunţă în acest sens autorităţile administraţiei publice locale.

– să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, tinand seama de faptul ca persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 2. b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane; Beneficiază de aceste prevederi şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav. Beneficiază de prevederile lit. b) şi adultul cu handicap accentuat.

8- să ia următoarele măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap:

 1. a) să achiziţioneze mijloace de transport în comun adaptate;
 2. b) să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie în limitele tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare;
 3. c) să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

9- sa sprijine persoana cu handicap sau reprezentantul legal/familiain vederea obtinerii scutirii de la plata rovinietei prin primirea cererii însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului si prin centralizarea lunara a solicitările primite în acest sens şi trimiterea lor până în data de 10 a lunii următoare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene; Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite

10 – sa primeasca solicitarile persoanelor cu handicap grav şi accentuat pentru eliberarea gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă

Beneficiază de aceste prevederi şi următoarele persoane:

 1. a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 2. b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 3. c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
 4. d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Sumele aferente dreptului se asigură din bugetele locale. Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.

11 – de a organiza, administra şi finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.

Actele doveditoare sunt, după caz:

 1. a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 2. b) copie de pe planul individual de servicii;
 3. c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localităţii de domiciliu sau reşedinţă;
 4. d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidenţial, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

În vederea soluţionării cererii, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap poate solicita şi alte documente.

În situaţia în care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localităţii de domiciliu sau reşedinţă, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autorităţilor administraţiei publice de la nivelul judeţelor.

──────────────────────────────────────

Persoanele cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate:

 1. a) la domiciliu;
 2. b) în comunitate;
 3. c) în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.

Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditaţi, în condiţiile legii. În vederea contractării serviciilor sociale în condiţiile autorităţile administraţiei publice locale procedează după cum urmează:

 1. a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenţionează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;
 2. b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calităţii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 3. c) contractează serviciul social, în condiţiile legii.

Îngrijirile specializate la domiciliu se acordă persoanelor cu handicap în baza evaluării nevoilor individuale. Îngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar şi în situaţia în care persoana cu handicap grav beneficiază de asistent personal.

12– să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.

În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal.

Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal.

Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 2. b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 5. e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune un dosar conţinând următoarele documente:

 1. a) cerere de angajare;
 2. b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă;
 3. c) copie de pe actele de studii;
 4. d) cazier judiciar;
 5. e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 6. f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
 7. g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;
 8. h) acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze ca asistent personal.

Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.

Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

Modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 1. a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
 2. b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
 3. c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
 4. d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23;
 5. e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.

(2) Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.

În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea nr.448/2006sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Indemnizaţia se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe.

În cazul copilului cu handicap, indemnizaţia se acordă părintelui sau reprezentantului legal.

Asistentul personal are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
 2. b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 3. c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 4. d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 5. e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

13- să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica acesteia fiind stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine în sarcina direcţiilor generale de asistenţa socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului Bucureşti, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului prezintă semestrial consiliului local un raport care conţine cel puţin următoarele:

 1. a) dinamica angajării asistenţilor personali;
 2. b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
 3. c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
 4. d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.

În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi secretariatului comisiei judeţene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

14- sa efectueze controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în sarcina lui, precum şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condiţiile legii.

15- de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi si de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. sa asigure plata indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav, cu exceptia celor cu handicap vizual.

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.

Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 61 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare*).

Dreptul de opţiune exprimat operează numai în condiţiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea: „cu asistent personal”.

Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată ;

Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.

În situaţia în care opţiunea se exprimă pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav.

Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului;

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:

 1. a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;
 2. b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
 3. c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

16-sa transmita direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cererea şi actele doveditoare pentru acordarea de prestaţii sociale reprezentand indemnizatie lunara si buget personal complementar lunar, în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.

(3) Actele doveditoare sunt următoarele:

 1. a) copie de pe actul de identitate;
 2. b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferenţe de nume între actul de identitate şi certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;
 3. c) declaraţie pe propria răspundere privind tipul de venit.

Cererea pentru acordarea de prestaţii sociale se înregistrează fie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene;

Prestaţia socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

 1. In domeniul protectiei persoanelor varstnice

Legislatie specifica:

 Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

-H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice;

– Legea nr. 292/2010 asistentei sociale;

-Ordin MMFPMPV nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instanţei judecătoreşti, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliţiei, a organizaţiei pensionarilor, a unităţilor de cult recunoscute în România sau a organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vârstnice.Dreptul la asistenţă socială, prevăzut de prezenta lege, se stabileşte pe baza anchetei sociale.

Obligatiile autoritatilor publice locale:

 1. 1 – sa asigure servicii comunitare pentru persoanele vârstnice prin servicii de:
 2. a) îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu prin :
 3. – servicii sociale privind, în principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei; aceste servicii sociale se acorda cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii.
 4. – servicii sociomedicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, precum şi îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate; aceste servicii sociale se acorda cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii.
 5. -servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.
 6. b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice;
 7. c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale, precum şi altele asemenea.

2 – pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care prevede criteriile de încadrare în grade de dependenţă, sa evalueze nevoile persoanei varstnice prin anchetă socială/fisa de evaluare socio-medicala geriatrica care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau potenţiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii.

3- sa aprobe, respinga, suspende sau înceteze dreptul la servicii de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice pentru serviciile de asistenţă socială organizate pe plan local, pentru îngrijirea în căminele aflate în administrare şi pentru îngrijirea la domiciliu;

4 – sa acorde consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective. Persoana vârstnică, va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.

5- sa angajeze personal de îngrijire la domiciliu prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară a se acorda şi cu respectarea criteriilor prevăzute de standardele de calitate aplicabile în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.

6- suportarea drepturilor salariale din bugetul local, pentru jumătate de normă de munca, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă ce pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă.

7– sa asigure inmormantarea persoanei vârstnice lipsite de susţinători legali sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare.

 1. Finanţarea serviciilor de asistenţă socială se asigură pe principiul împărţirii responsabilităţii între administraţia publică centrală şi cea locală.
 2. 1. De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:
 3. a) finanţarea activităţilor de asistenţă socială desfăşurate de asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, precum şi de unităţile de cult recunoscute în România;
 4. b) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru unităţi de asistenţă socială din zone defavorizate;
 5. c) finanţarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice;
 6. c^1) finanţarea programelor de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;
 7. d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.
 8. 2. De la bugetul local se alocă fonduri pentru:
 9. a) sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor
 10. a^1) finanţarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine şi pentru asigurarea componenţei locale la proiectele ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, implementate de acestea;
 11. b) finanţarea activităţii de asistenţă socială a unor asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, precum şi a unităţilor de cult recunoscute în România;
 12. c) finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de asistenţă socială, precum şi pentru îngrijirea la domiciliu ;
 13. d) cheltuieli pentru înmormântarea beneficiarilor de servicii sociale persoane varstnice.

Servicii sociale cu cazare furnizate de catre DGASPC Teleorman destinate personelor varstnice

 1. Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.12/31.01.2017 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia este o unitate de asistenta sociala fara personalitate juridica cu sediul în satul Cervenia, comuna Cervenia, judeţul Teleorman, are cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, care este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001154 din data de 05.06.2014.

Scopul serviciului social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” este de a asigura, în regim instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare, readaptare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, precum şi asistenţă socială, unui număr de maximum 50 de persoane vârstnice, pe o perioadă nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora, conform normelor legale privind centrele rezidenţiale şi legislaţia specifică ce reglementează domeniul asistenţei sociale.

Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSCV nr. 2126 / 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centrele rezidenţiale destinate persoanele vârstnice.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” sunt persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani, au domiciliul legal in judetul Teleorman si sunt intr-o situatie de dificultate.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 1. a) acte necesare:
 1. cererea persoanei vârstnice / reprezentantului legal;
  1. copia documentelor de identitate;
  2. cupon pensie;
  3. adeverinţe medicale de la medicul de familie / medicul specialist;
  4. angajamentul de plată – de principiu al persoanei vârstnice si/sau al reprezentantului legal sau membrilor de familiei în cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de intretinere in CPPV Cervenia. In acest caz vor fi anexate si adeverinte de venit ale membrilor de familie, in conditiile in care venitul realizat pe membru de familie este de cel putin venitul prevazut de actele normative specifice;
  5. grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, completată deancheta socială de la primăria de domiciliu a persoanei vârstnice, cu recomandarea de instituţionalizare, cu motivaţia pentru necesitatea acordării de servicii rezidenţiale si cu mentiunea in ancheta sociala ca nu exista servicii alternative sau rezidentiale pe raza localitatii de domiciliu a persoanei varstnice; medicul de familie şi de asistentul social din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de pe raza unde domiciliază persoana vârstnică, conform anexei H.G. nr. 886/5.10.2000;
  6. hotărârea instanţei de tutelă de numire a unui curator pentru persoana vârstnică care din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu poate personal să-şi administreze bunurile sau să-si reprezinte interesele, în condiţii corespunzătoare;
  7. b) criteriile de admitere ale persoanelor vârstnice în Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia sunt următoarele:
  8. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
  9. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  10. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  11. nu se poate gospodari singură sau necesită îngrijire specializată;
  12. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.
  13. c) vârstnicul poate fi într-una sau mai multe dintre situaţiile mai sus prezentate, celelalte neconstituind un criteriu eliminatoriu. Criteriile, în mod cumulativ, pot constitui o modalitate de prioritizare a cererilor de admitere. În cazul în care solicitantul va întruni unul sau mai multe din criteriile de admitere în caminva fi emisă de către conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman o Dispoziţie de admitere, care va fi comunicată centrului, solicitantului/reprezentantului legal şi unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia domiciliază solicitantul;
  14. d) in cazul admiterii în caz de urgenţă a unei persoane vârstnice în cadrul Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia se va completa ulterior documentaţia menţionată anterior în dosarul de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin colaborare cu specialiştii unităţii rezidenţiale. Admiterea va fi aprobată de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Criteriul de urgenţă este constituit de situaţia de vulnerabilitate şi de risc iminent în care se află persoana vârstnică la un moment dat;
  15. e) la admiterea în cadrul Centrului, beneficiarul/reprezentantul legal va semna Contractul de servicii, model care se găseşte la Anexa 1;
  16. f) persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii vor plăti lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere, in acest sens, beneficiarul din centru va semna, la admitere un angajament de plată – titlu executoriu, conform prevederilor legale în vigoare, model care se găseşte la Anexa 2;
  17. g) În cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de întreţinere în CPPV Cervenia se va lua în considerare angajamentul de plata al reprezentanţilor legali / aparţinători / membri de familie prin care aceştia se obligă să achite diferenţa până la valoarea integrală a contribuţiei lunare pentru serviciile sociale acordate în Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia, în condiţiile în care venitul realizat este de minim 728 lei/ membru de familie, document ce se regăseşte depus la dosarul de admitere.

Condiţii de încetare/sistare a serviciilor

  1. a) incetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarilor pe perioadă determinată se face în următoarele situaţii:

1.la cererea motivată a beneficiarului, iar în acest caz se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară pe perioada respectivă; în caz de internare într-o unitate spitalicească pe baza recomandărilor medicului de familie sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă;

2.în caz de transfer într-un alt centru/ instituţie în scopul efectuării unor terapii/programe de recuperare/reabilitare funcţională, se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;

3.în cazuri de forţă majoră; centrul stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în altă unitate rezidenţială, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

  1. b) sistarea serviciilor pe perioadă nedeterminată acordate beneficiarilor în Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia se realizează prin următoarele modalităţi:
  2. 1. cererea personală a beneficiarului (beneficiarul va menţiona în scris locul de domiciliu/rezidenţă) sau a reprezentantului legal (în cazul în care persoana vârstnică este lipsită de discernământ) – care îşi va lua un angajament scris cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului;
  3. 2.transferul beneficiarului către un alt serviciu rezidenţial/o altă instituţie, la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal;
  4. 3.la recomandarea Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide, furnizorul de servicii sociale stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul public de asistenţă sociala pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei (transfer în altă unitate rezidenţial, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);

4.caz de deces al beneficiarului;

5.in cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;

  1. 6.cand beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale.

Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia furnizeaza servicii sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  2. găzduire pe perioada determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi normele legale privind centrele rezidenţiale;
  3. hrană – asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare – 3 mese/zi şi suplimente; servirea mesei în condiţii de siguranţă şi confort;
  4. ingrijire personală – asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat. mobilitate, etc.): asigurarea suportului şi /sau asistenţei în deplasare (interior/exterior); supravegherea igienei; asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale: asigurarea igienizării lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc;
  5. ingrijirea spaţiilor de locuit – asigurarea curăţeniei zilnice; asigurarea igienizării permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, etc.);
  6. asistenţă medicală – supravegherea stării de sănătate; monitorizarea funcţiilor vitale; asigurarea medicaţiei (farmacie); administrarea medicaţiei; efectuarea îngrijirilor medicale de bază: efectuarea controlalelor medicale periodice şi a vaccinărilor; sesiuni de informare (regim de viaţă sănătos, educaţie împotriva fumatului, alcoolului etc.); terapii de recuperare (masaj, bicicletă, etc.). intervenţie în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanţă etc.);
  7. asistenţă socială – evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor; elaborarea Planului individualizat de servicii; consiliere individuală; mediere socială; menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor, încetarea/sistarea acordării serviciilor etc;
  8. intergrare, reintegrare socială – obţinerea vizei de reşedinţă; transferul pensiei pe adresa centrului; acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centru şi cu ceilalţi beneficiari; învoiri în comunitate şi/sau în familie; activităţi în aer liber, excursii, vizite, etc;
  9. recuperare readaptare reabilitare – terapie prin masaj; terapii ocupaţionale; terapii pentru deficienţe motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); terapii de relaxare; învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc;
  10. ergoterapie şi petrecere a timpului liber – activităţi gospodăreşti (pregătirea alimentelor în vederea preparării, activitate în grădină, activitate in curtea interioară, întreţinerea plantelor decorative); activităţi socio-culturale (activităţi în aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor); activităţi ludico-distractive (şah, table, lectură, audiţii muzicale, vizionare TV, pictură, integrame. etc.); sărbătorirea evenimentelor culturale si religioase (Ziua vârstnicului, Paşte. Crăciun. Mărţişor) etc.;
  11. asistenţă în caz de deces – informarea şi menţinerea legăturilor cu aparţinătorii: asigurarea supravegherii permanente; asigurarea serviciilor religioase oferite de către preot; facilitarea sau realizarea serviciilor funerare.
  12. Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti – COD SERVICIU SOCIAL – 8730 CR-V- I

Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti este o unitate de asistenta sociala fara personalitate juridica cu sediul în satul Furculesti, comuna Furculesti, judeţul Teleorman, are cod serviciu social 8730 CR – V- I, este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, care este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001154 din data de 05.06.2014.

Scopul serviciului social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti” este de a asigura, în regim instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare, readaptare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, precum şi asistenţă socială, unui număr de maximum 40 de persoane vârstnice, pe o perioadă nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora, conform normelor legale privind centrele rezidenţiale şi legislaţia specifică ce reglementează domeniul asistenţei sociale.

Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSCV nr. 2126 / 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centrele rezidenţiale destinate persoanele vârstnice.

Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.12/31.01.2017 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti” sunt persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani, au domiciliul legal in judetul Teleorman si sunt intr-o situatie de dificultate.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

  1. a) acte necesare:
  2. cererea persoanei vârstnice / reprezentantului legal;
  3. ancheta socială de la primăria de domiciliu a persoanei vârstnice, cu

recomandarea de instituţionalizare, cu motivaţia pentru necesitatea acordării

de servicii rezidenţiale si cu mentiunea in ancheta sociala ca nu exista servicii alternative sau rezidentiale pe raza localitatii de domiciliu a persoanei varstnice;

  1. copia documentelor de identitate;
  2. cupon pensie;
  3. adeverinţe medicale de la medicul de familie / medicul specialist.

angajamentul de plată – de principiu al persoanei vârstnice si/sau al reprezentantului legal sau membrilor de familiei în cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de intretinere in CPPV Furculesti. In acest caz vor fi anexate si adeverinte de venit ale membrilor de familie, in conditiile in care venitul realizat pe membru de familie este de cel putin venitul prevazut de actele normative specifice;

  1. grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, completată de medicul de familie şi de asistentul social din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de pe raza unde domiciliază persoana vârstnică, conform anexei H.G. nr. 886/5.10.2000;
  2. hotărârea instanţei de tutelă de numire a unui curator pentru persoana vârstnică care din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu poate personal să-şi administreze bunurile sau să-si reprezinte interesele, în condiţii corespunzătoare;
  3. b) criteriile de admitere ale persoanelor vârstnice în Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti sunt următoarele:
  4. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare; sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
  5. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  6. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  7. nu se poale gospodari singură sau necesită îngrijire specializată;
  8. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale. datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
  9. c) vârstnicul poate fi într-una sau mai multe dintre situaţiile mai sus prezentate, celelalte neconstituind un criteriu eliminatoriu. Criteriile, în mod cumulativ, pot constitui o modalitate de prioritizare a cererilor de admitere. În cazul în care solicitantul va întruni unul sau mai multe din criteriile de admitere în caminva fi emisă de către conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman o Dispoziţie de admitere, care va fi comunicată centrului, solicitantului/reprezentantului legal şi unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia domiciliază solicitantul;
  10. d) in cazul admiterii în caz de urgenţă a unei persoane vârstnice în cadrul Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti se va completa ulterior documentaţia menţionată anterior în dosarul de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin colaborare cu specialiştii unităţii rezidenţiale. Admiterea va fi aprobată de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Criteriul de urgenţă este constituit de situaţia de vulnerabilitate şi de risc iminent în care se află persoana vârstnică la un moment dat;
  11. e) la admiterea în cadrul Centrului, beneficiarul sau reprezentantul legal va semna Contractul de servicii, model care se găseşte la Anexa 1;
  12. f) persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii vor plăti lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere, in acest sens, beneficiarul din centru va semna, la admitere un angajament de plată – titlu executoriu, conform prevederilor legale în vigoare, model care se găseşte la Anexa 2;
  13. g) În cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de întreţinere în CPPV Furculesti se va lua în considerare angajamentul de plata al reprezentanţilor legali / aparţinători / membri de familie prin care aceştia se obligă să achite diferenţa până la valoarea integrală a contribuţiei lunare pentru serviciile sociale acordate în Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti, în condiţiile în care venitul realizat este de minim 728 lei/ membru de familie, document ce se regăseşte depus la dosarul de admitere.

Condiţii de încetare/sistare a serviciilor

  1. a) incetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarilor pe perioadă determinată se face în următoarele situaţii:

1.la cererea motivată a beneficiarului, iar în acest caz se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară pe perioada respectivă; în caz de internare într-o unitate spitalicească pe baza recomandărilor medicului de familie sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă

2.în caz de transfer într-un alt centru/ instituţie în scopul efectuării unor terapii/programe de recuperare/reabilitare funcţională, se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;

3.în cazuri de forţă majoră; centrul stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în altă unitate rezidenţială, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

  1. b) sistarea serviciilor pe perioadă nedeterminată acordate beneficiarilor în Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti se realizează prin următoarele modalităţi:
  2. 1. cererea personală a beneficiarului (beneficiarul va menţiona în scris locul de domiciliu/rezidenţă) sau a reprezentantului legal (în cazul în care persoana vârstnică este lipsită de discernământ) – care îşi va lua un angajament scris cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea. îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului;
  3. 2.transferul beneficiarului către un alt serviciu rezidenţial/o altă instituţie, la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal;
  4. 3.la recomandarea Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; furnizorul de servicii sociale stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de soluţionare a situaţiei (transfer în altă unitate rezidenţial, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);

4.caz de deces al beneficiarului;

5.in cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;

  1. 6.cand beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale.
  2. Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti furnizeaza servicii sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  3. – reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  4. -găzduire pe perioada determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi normele legale privind centrele rezidenţiale.
  5. -hrană – asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare – 3 mese/zi şi suplimente; servirea mesei în condiţii de siguranţă şi confort;
  6. -ingrijire personală – asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat. mobilitate, etc.): asigurarea suportului şi /sau asistenţei în deplasare (interior/exterior); Supravegherea igienei; asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale: asigurarea igienizării lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc;
  7. -ingrijirea spaţiilor de locuit – asigurarea curăţeniei zilnice; asigurarea igienizării permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, etc.);
  8. -asistenţă medicală– supravegherea stării de sănătate; monitorizarea funcţiilor vitale; -asigurarea medicaţiei (farmacie); administrarea medicaţiei; efectuarea îngrijirilor medicale de bază: efectuarea controlalelor medicale periodice şi a vaccinărilor; -sesiuni de informare (regim de viaţă sănătos, educaţie împotriva fumatului, alcoolului etc.);
  9. -terapii de recuperare (masaj, bicicletă, etc.).
  10. -intervenţie în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanţă etc.);
  11. -asistenţă socială – evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor;
  12. – elaborarea Planului individualizat de servicii; consiliere individuală; mediere socială;
  13. -menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor, încetarea/sistarea acordării serviciilor etc;
  14. -intergrare, reintegrare socială – obţinerea vizei de reşedinţă; transferul pensiei pe adresa centrului;
  15. -acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centru şi cu ceilalţi beneficiari;
  16. -învoiri în comunitate şi/sau în familie;
  17. – activităţi în aer liber, excursii, vizite, etc;
  18. -recuperare readaptare reabilitare – terapie prin masaj; terapii ocupaţionale; terapii pentru deficienţe motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); terapii de relaxare; învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc;
  19. -ergoterapie şi petrecere timpului liber – activităţi gospodăreşti (pregătirea alimentelor în vederea preparării, activitate în grădină, activitate in curtea interioară, întreţinerea plantelor decorative); activităţi socio-culturale (activităţi în aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor); activităţi ludico-distractive (şah. table, lectură, audiţii muzicale, vizionare TV, pictură, integrame. etc.); sărbătorirea evenimentelor culturale si religioase (Ziua vârstnicului, Paşte. Crăciun. Mărţişor) etc.;
  20. -asistenţă în caz de deces – informarea şi menţinerea legăturilor cu aparţinătorii: asigurarea supravegherii permanente; asigurarea serviciilor religioase oferite de către preot; facilitarea sau realizarea serviciilor funerare.

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

nr.__________/ _______________

Partile contractante:

1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA SOCIALA, denumita în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în localitatea Alexandria str. Dunarii nr. 7, judetul/sectorul Teleorman, codul de înregistrare fiscala nr._______, contul nr._________________________ deschis la Trezoreria Alexandria, certificatul de acreditare seria _______ nr. ____________, reprezentat prin d-na/dl _______________________________________, având functia de Director General;

si

  1. ………………………………………………………………,

(numele întreg al beneficiarului de servicii sociale)

denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieste în localitatea ……………………………………………………………………….,str. …………………….. nr. ………, judetul/sectorul …………….., codul numeric personal…………………………………………………………, posesor al B.I./C.I. seria ……… nr. ………………, eliberat/eliberata la data de……………. de ………………………………………., reprezentat prin domnul/doamna……………………………………..,

domiciliat/domiciliata în localitatea ………………………………, str. ……………………… nr……, judetul/sectorul ……………. posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……… nr. ………,

eliberat/eliberata la data de ………………… de ………………..,

conform……………………………………………………………

(se va mentiona actul care atesta calitatea de reprezentant)

 1. ……………………/data…………………..,
 2. având în vedere:

– planul de interventie nr. ……../data ………..;

– evaluarea complexa efectuata în perioada ………………;

– planul individualizat de asistenta

  1. convin asupra urmatoarelor:
 1. Definitii:

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale – actul juridic încheiat între o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde servicii sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata în situatie de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de vointa al acestora în vederea acordarii de servicii sociale;

1.2. furnizor de servicii sociale – persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii în vederea acordarii de servicii sociale, prevazuta la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. beneficiar de servicii sociale – persoana aflata în situatie de risc si de dificultate sociala, împreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, conform planului de interventie revizuit în urma evaluarii complexe;
  2. servicii sociale – ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în scopul cresterii calitatii vietii, definite în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. reevaluarea situatiei beneficiarului de servicii sociale – activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situatia beneficiarului de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;
  4. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si îngrijire – modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluarii situatiei beneficiarului de servicii sociale;
  5. contributia beneficiarului de servicii sociale – cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în functie de tipul serviciului si de situatia materiala a beneficiarului de servicii sociale, si care poate fi în bani, în servicii sau în natura;
  6. obligatiile beneficiarului de servicii sociale – totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va îndeplini valorificându-si maximal potentialul psiho-fizic;
  7. standarde minimale de calitate – ansamblul de cerinte privind cadrul organizatoric si material, resursele umane si financiare în vederea atingerii nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în conditiile legii;
  8. modificari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificarile aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de vointa partilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
  9. forta majora – eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea acestuia;
  10. evaluarea initiala – activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de catre furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si întelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor initiale pentru elaborarea planului initial de masuri;
  11. planul individualizat de asistenta si îngrijire – ansamblul de masuri si servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuarii evaluarii complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale;
  12. evaluarea complexa – activitatea de investigare si analiza a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat si care întretin situatia de dificultate în care acesta se afla, precum si a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente si tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta sociala, psihologic, educational, medical, juridic.

2.*) Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea în Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti a urmatoarelor servicii:

 1. a) asigurarea persoanelor varstnice protejate maximum posibil de autonomie si siguranta;

b)oferirea conditiilor de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanelor varstnice;

c)mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice;

d)stimularea, participarea acestora la viata sociala;

e)facilitarea si incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice;

 1. f) asigurarea, supravegherea si ingrijirea medicala necesara;

g)previnirea si tratarea consecintele legate de procesul de imbatranire;

h)asigurarea cazarii, hranei, cazarmamentului si conditiilor igienico-sanitare corespunzatoare, precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

i)asigurarea asistentei medicale curente si de specialitate, recuperare, injrijire si supraveghere permanenta a persoanelor protejate;

j)asigurarea protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;

k)asigurarea de consiliere si informare atat familiilor cat si persoanelor protejate privind problematica sociala(probleme familiale, psihologice etc.)

l)intervina in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei;

m)asigurarea posibilitati de petrecere a timpului liber

n)asigurarea pazei si securitatatii beneficiarilor

2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a)Găzduirea în centru:

Centrul oferă servicii de găzduire, de tip rezidenţial, pe perioada temporară sau permanenta pentru 40 de persoane vârstince, din judetul Teleorman. Beneficiarii sunt admişi în centru la cererea acestora si a reprezentanţilor sau susţinătorilor legali ai acestora. Centrul asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora, într-o locaţie sigură şi accesibilă amplasată în comunitate, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente. În centru se asigură fiecarui beneficiar un spaţiu personal adecvat, ce corespunde cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort, conform standardelor minime obligatorii.

b)Ingrijire de natura medicală :

Sunt asigurate în centru, după caz, supravegherea stării de sănătate , asistenţă medicală asigurată de către medic şi asistentii medicali, medic de familie în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor. Beneficiarii primesc servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării / reevaluării nevoilor individuale , apelându-se şi la personalul de specialitate din afara caminului atunci când este nevoie . În camin sunt respectate normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor. Beneficiarii primesc medicamente în baza prescripţiilor medicale cu respectarea normelor legale în vigoare. În cazul în care beneficiarii nu-şi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personalul medico-sanitar, conform prescripţiilor medicale, existând un document special de evidenţă – Fişa medicaţiei – monitorizând astfel starea de sănătate a beneficiarilor.

Beneficiarii primesc o alimentaţie corespunzatoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare, etc), iar atunci când este cazul se asigură o hrană dietetică conform prescripţiilor şi recomandărilor medicului. Sunt asigurate 3 mese complete pe zi. Centrul asigură fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte personala şi încălţăminte adecvată ( – se tine cont de preferinţele acestora) şi sunt interzise orice fel de practici care generează uniformizarea aspectului exterior.

Totodată se asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, bărbierit, îmbrăcat). Lenjeria de pat se schimbă de câte ori este cazul, aplicându-se programe de curăţenie şi dezinfecţie adecvate pentru toate spaţiile conform legislaţiei în vigoare.

 1. c) Recuperare şi reabilitare:

Centrul efectuează o evaluare iniţială a fiecarui beneficiar , ţinând cont de programul individual de reabilitare , readaptare şi reintegrare socio – profesională, emis ( anchetă socială ). Aceasta evaluare iniţială cuprinde:

– autonomie personală şi stare fizică, greutate, regim alimentar , văz , auz, comunicare, locomoţie, mobilitate generală, istoricul stării de sănătate, medicaţie curentă, sănătate mentală, preocupări, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun, hobby-uri. Se efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice şi la ieşirea beneficiarului din institutie. Fiecare beneficiar are o Fişă de evaluare individuală în care sunt înregistrate datele privind evaluarea iniţială/reevaluările, păstrate în regim de confidenţialitate, beneficiarul sau reprezentantul său legal având acces la acestea.

În centru se asigură activităţi de recuperare în baza unui Program Individual de Recuperare, care constituie o secţiune a Planului Individual de Intervenţie conform standardelor minime de calitate. Acest program este elaborat şi revizuit periodic în baza evaluării/reevaluării efectuate pentru fiecare beneficiar, de către o echipă multidisciplinară (medic, asistent social, psiholog) cu participarea beneficiarului şi familiei acestuia. Program Individual de Recuperare cuprinde în mod necesar, activităţi de formare/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire în vederea creşterii nivelului de autonomie personală.

Structura personalului implicat in activităţile de recuperare corespunde normelor profesionale şi nevoilor beneficiarilor fiind personal specializat: medic specialist, psiholog, asistent social, asistent medical, infirmieră.

d)Consiliere psihologică:

Prin psihologul centrului se asigură consiliere şi informare atât beneficiarilor cât şi familiilor acestora, privind problematica socială (familială, psihologică).

Consilierea psihologică acordată beneficiarilor priveşte următoarele aspecte:

 1. anularea sentimentului de vinovăţie socială a persoanelor instituţionalizate în centru;
 2. reducerea stigmatizării sociale;
 3. dezinstituţionalizarea persoanelor din camin la nivel mental si social;
 4. petrecerea timpului liber într-un mod plăcut prin satisfacerea plăcerilor fiecarei persoane;
 5. crearea unor relaţii armonioase atât între persoanele din centru cât şi cu persoanele sau indivizii din exteriorul centrului;
 6. diminuarea sentimentului de inutilitate socială;
 7. eliminarea timpului acordat gândurilor negative şi al singurătăţii;
 8. crearea unui spatiu şi cadru informal unde se pot întalni asistaţii nedependenţi pentru a dispune de timpul lor liber.

Personalul caminului încurajeaza şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri ale utilizatorilor în comunitate, etc. Se informează şi se consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legatură cu beneficiarii; deciziile se iau numai cu acordul scris al beneficiarilor/reprezentantul legal.

e)Terapie ocupaţională:

Prin activităţile de terapie ocupaţională sunt promovate abilităţile persoanelor cu dizabilităţi, sunt antrenate funcţii motrice şi reprezintă pentru aceste persoane o modalitate de distragere de la propriile dizabilităţi.

Fiecare beneficiar vine cu probleme psihice sau/şi fizice individuale. Scopul nostru nu poate fi să “vindecăm” aceste probleme, dar poate fi, a invăţa beneficiarul să se descurce cu aceste probleme. De exemplu pentru un bătrân cu probleme motrice, putem

să-l învăţăm cum să gasească soluţii ca să se descurce cu anumite lucruri.

Aici, recuperarea prin terapie ocupaţională îmbrăca mai multe forme: terapia prin învăţare şi ergoterapia. Activităţile de tip lucrativ, sunt pentru persoana un mijloc de exprimare, permiţând persoanei să creeze în realitate ceea ce a văzut, trăit sau imaginat. Activităţile ergoterapeutice implică gândire, planificare, presupunere şi alegere, pentru ca la finalul activităţii, persoana să fie mandră că a creat o jucărie, un panou decorativ, sau un obiect util. Acest lucru le dă un sentiment revigorant şi le conferă un simţ al realizării şi încrederii în sine, contribuind la structurarea statutului şi rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere social.

Obiectivele pentru activităţile de ergoterapie sunt:
• dezvoltarea deprinderilor manuale
• dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor
• consolidarea deprinderilor tehnice (ex. tăiat, lipit, îndoit şi formarea unor noi deprinderi – împletitul, îmbinarea)
• consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării materialelor în ordine
• educarea rabdării, respectării regulei, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup

Alături de terapiile medicamentoase, psihoterapie, re­cuperarea complexă cuprinde şi terapia ocupaţională (ergoterapia). Aceasta urmăreşte recuperarea motricităţii, reluarea activităţilor cotidiene, adică redobândirea autonomiei şi reintegrarea psiho-socială (reluarea relaţiilor cu mediul psiho-social).

f)Socializarea:

Centrul asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, atât în incinta centrului cât şi în comunitate, acestea deţinând o pondere adecvată în cadrul programului zilnic. În centru sunt asigurate condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile educaţionale ale comunităţii, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.În cadrul Centrului beneficiarii sunt sprijiniţi să devină membrii activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă, acesta participând la activităţi culturale(vizitarea unor obiective culturale, spectacole), activităţi sportive, activităţi religioase, plimbări în parc, excursii.

Se încurajează menţinerea relaţiei cu familia / reprezentanul legal, prietenii prin intermediul telefonului, corespondenţei şi al vizitelor.

  1. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale

3.1.Costul total pe luna al serviciilor sociale prevazute la pct. 2 este de: ……………….lei/luna.

3.2. Contributia beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor sociale si nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a iesi din starea de dificultate.

3.3.Contributia lunara a beneficiarului pentru serviciile sociale primite este in cuantum de ………………………………………………. Lei

3.4.Contributia se va achita lunar intre 25-30 ale lunii pentru luna in curs.

  1. Durata contractului

4.1. Durata contractului este de la data de ……………… pâna la data de ………………. .

4.2. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul partilor si numai dupa evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire.

  1. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea masurilor prevazute în planul de interventie si în planul

individualizat;

5.2. reevaluarea periodica a situatiei beneficiarului de servicii sociale;

5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire în vederea adaptarii serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

  1. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar în cazul în care constata ca acesta i-a furnizat informatii eronate;

6.3. de a utiliza, în conditiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

  1. Obligatiile furnizorului de servicii sociale:

7.1. sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

7.2. sa acorde servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire, cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

7.3. sa depuna toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevazute la pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuitatii serviciilor sociale se va realiza si prin subcontractare si cesiune de servicii sociale;

7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligatiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit obligatiile contractuale în masura în care a depus toate eforturile;

7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

– continutului serviciilor sociale si conditiilor de acordare a acestora;

– oportunitatii acordarii altor servicii sociale;

– listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale;

– regulamentului de ordine interna;

  • oricarei modificari de drept a contractului;

7.6. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale, si, dupa caz, sa completeze si/sau sa revizuiasca planul individualizat de asistenta si îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

7.7. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

7.8. sa ia în considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

7.9. sa utilizeze contributia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

7.10. de a informa serviciul public de asistenta în a carui raza teritoriala locuieste beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.

  1. Drepturile beneficiarului

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are urmatoarele drepturi contractuale:

 1. a) de a primi servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire;
 2. b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;
 3. c) de a refuza, în conditii obiective, primirea serviciilor sociale;
 4. d) de a fi informat, în timp util si în termeni accesibili, asupra:

– drepturilor sociale, masurilor legale de protectie si asupra situatiilor de risc;

– modificarilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

– oportunitatii acordarii altor servicii sociale;

– listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale;

– regulamentului de ordine interna;

 1. e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind interventia sociala care i se aplica, putând alege variante de interventie, daca ele exista;
 2. f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
 3. g) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.*) Obligatiile beneficiarului:

9.1. sa participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire;

9.2. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, medicala, economica si sociala si sa permita furnizorului de servicii sociale verificarea veridicitatii acestora;

9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenta si îngrijire;

9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.2 si 3.3;

9.5. sa anunte orice modificare intervenita în legatura cu situatia sa personala pe parcursul acordarii serviciilor sociale;

9.6. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

*) Obligatiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dupa caz, cu alte obligatii specifice tipurilor de servicii sociale prevazute în prezentul contract.

10.*) Solutionarea reclamatiilor

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau în scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2.Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servic ii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât si specialistii implicati în implementarea planului individualizat de asistenta si îngrijire si de a formula raspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamatiei.

10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisa în regulamentul de ordine interioara o procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1 – 10.3.

 1. Litigii

11.1. Litigiile nascute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

11.2. Daca dupa 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

12.*) Rezilierea contractului

*) În functie de natura serviciilor sociale oferite de catre furnizorul de servicii sociale, partile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plati de catre partile responsabile.

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele:

 1. a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
 2. b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;
 3. c) încalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;
 4. d) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale;
 5. e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;
 6. f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;
 7. g) neplata de catre beneficiar sau de catre sustinatorii acestuia a contributiei lunare.
 8. Încetarea contractului

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract urmatoarele:

 1. a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
 2. b) acordul partilor privind încetarea contractului;
 3. c) scopul contractului a fost atins;
 4. d) forta majora, daca este invocata;
 5. e) atunci cand furnizorul de servicii sociale nu mai poate satisface nevoile specifice ale beneficiarului.
  1. Dispozitii finale

14.1.Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act aditional numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii prezentului contract.

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei în vigoare în domeniu.

14.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba româna.

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizeaza monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale acordate.

14.6. Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se comunica Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si Serviciului public de asistenta sociala, conform legii.

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementarii planului individualizat de asistenta si îngrijire, Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului verifica activitatea centrului.

*) Anexele la contract:

 1. a) planul individualizat de asistenta si îngrijire;
 2. b) fisa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
 3. c) planul revizuit de asistenta si îngrijire.

*) Partile contractante pot stabili de comun acord si alte tipuri de anexe.

– Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta si intra in vigoare incepand cu data de ____________________.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale

DGASPC Teleorman

Director General _______________________________

(numele si prenumele)

…………………………. …………………..

(semnatura) (semnatura)

Data____________________

Localitatea______________________

ANEXA 2

ANGAJAMENT DE PLATĂ
– titlu executoriu –

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în1) . . . . . . . . . ., în calitate de2) . . . . . . . . . ., cu începere de la data de . . . . . . . . . ., mă oblig să plătesc suma de . . . . . . . . . ., reprezentând contribuţia lunară de întreţinere stabilită de3) . . . . . . . . . . pentru4) . . . . . . . . . ., persoana cu handicap asistată în5) . . . . . . . . . . .

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, mă oblig să plătesc suma stabilită.

Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de către . . . . . . . . . . a judeţului/municipiului . . . . . . . . . . sau va fi urmărită la plată prin6) . . . . . . . . . . .

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centrului rezidenţial public pentru care am subscris prezentul angajament.

Întocmit în7) . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., în trei exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnătura8) . . . . . . . . . .
Completat şi semnat în faţa noastră,
Semnătura9) . . . . . . . . . .

Se completează cu:

1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.).

2) Asistat, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz.

3) Denumirea instituţiei care a calculat contribuţia de întreţinere.

4) Numele persoanei asistate.

5) Denumirea şi sediul centrului rezidenţial public.

6) Administraţia Financiară a Judeţului/Municipiului/Sectorului . . . . . . . . . . .

7) Localitatea.

8) Semnătura persoanei care se obligă la plată.

9) Semnătura conducătorului centrului rezidenţial public, în cazul centrelor cu personalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii sociale în subordinea căruia se află centrul rezidenţial public, în cazul centrelor fără personalitate juridică.În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului acesteia ca urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere. În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor competente orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului.

Sari la conținut