Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni

GHIDUL BENEFICIARULUI

Institutia noastra reprezinta o componenta a asistentei sociale , ce are ca scop limitarea sau inlaturarea efectelor unor situatii care pot genera marginalizareasauexcluderea sociala a  persoanelor cu handicap.

Unitatea s-a infiintat in anul 1965 sub denumirea de Camin Spital de Boli Cronice, avand o capacitate de 70 locuri.

Din 1990 a trecut din subordinea Ministerului Muncii in subordinea Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap, schimbandu-si denumirea in Camin Spital de Bolnavi Cronici Adulti.

In anul 1999 se infiinteaza prin reorganizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni. Prin hotararea Consiliului Judetean Teleorman s-a stabilit din 23 Februarie 2017, capacitatea  centrului sa fie de 50 locuri.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni, se organizeaza si functioneaza in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, aflata insubordinea Consilului Judetean Teleorman, fara personalitate juridica, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Directiei Protectia Persoanelor cu Handicap, avand sediul in comuna Olteni, jud. Teleorman.

Principiile care stau la baza activitatii Centrului sunt:
– Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
– Protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare  in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala autodeterminarea , autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
-Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;
– Deschiderea catre comunitate;
– Asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
– Asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt;
– Ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si de capacitate de exercitiu;
– Facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de angajament;
– Promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
– Asigurarea unei ingrijiri individualizate si persinalizate a persoanei beneficiare;
– Preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent;
– Incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in solutionarea situatiilor de dificutate;
-Asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
– Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;
– Primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
– Colaborarea centrului cu serviciul public de asistenta sociala.

Centrul asigura beneficiarilor servicii de supraveghere si mentinerea sanatatii in concordanta cu misiunea centrului rezidential  si nevoilor aceestora. De asemenea, primesc sevicii de prevenire, terapie si recuperare medicala in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor individuale, primesc medicamente in baza prescriptiilor medicale, cu respectarea normelor legale in vigoare. Personalul medical asigura monitorizarea schimbarilor privind starea de sanatate a beneficiarilor.

Centrul asigura fiecarui beneficiar un spatiu personal, intr-un dormitor, in concordanta cu nevoile individuale ale beneficiarului. Dormitoarele sunt ocupate de cel mult 3 beneficiari. Acestia  sunt incurajati sa-si personalizeze spatiul propriu din dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, desene, etc.

Fiecare beneficiaza de un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarului. Acestia isi desfasoara activitatile de recuperare-socializare conform nevoilor si preferintelor personale, in cabinete speciale  de  kinetoterapie si psihologie.

Centrul dispune de o structura de personal in concordanta cu misiunealui, cu nevoile beneficiarilor.  Beneficiarii sunt asistati de personal specializat,  si competent ce asigura desfasurarea efectiva si eficienta a activitatilor de furnizare de servicii ( 7 infirmiere, 7 asistentimedicali, 2 psihologi, 1 kinetoterapeut).

Beneficiarii primesc o alimentatie corespunzatoare calitativ si cantitativ, fiecarui beneficiar fiindu-i asigurate  trei mese complete pe zi si doua gustari, intr-o ambianta placuta, la ore convenabile. Atunci cand este necesar, beneficiarilor li se asigura asistenta pentru hranire din partea personalului, intr-o maniera discreta. De asemenea se asigura servire mesei in dormitoare pentru persoanele a caror conditie de sanatate nu permite deplasarea acestora la sala de mese. La intocmirea meniului se tine cont de preferintele beneficiarului, acestia pot ajuta, daca doresc, la pregatirea si servirea hranei, si la spalarea veselei .

Din practica am observat ca la scurt timp de la internare beneficiarii se simt abandonati de familie, iar personalul ii sprijina sa se integreze in colectivitate, sa lege prietenii cu ceilalti beneficiari, sunt incurajati sa mentina legatura cu familia, cu prietenii prin telefon, corespondenta, vizita acestora in unitate, iesiri ale beneficiarilor in familie, in comunitate. Sunt incurajati sa participle la activitati recreative, culturale, sportive, religioase.

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale si a facilitatiilor sociale acordate persoanelor incadrate in grad de handicap este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare.

Criterii de admitere  in centru:

 • Centrul rezidential realizeaza admiterea beneficiarilor in conditiile legii si numai daca pot acorda serviciile minime necesare pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor;
 • Admiterea peroanelor cu dizabilitati, in centru se realizeaza numai in cazul in care asistarea, ingrijirea, recupearea si protectia nu se poate realiza la domiciliul ori in cadrul altor centre;
 • Pot fi admise, in regim de urgenta, persoane fara locuinta, venituri sau persoane suport care sa le ofere sprijin si ingrijire;
 • Admiterea in centru se realizeaza cu inchierea unui contract de furnizarii de servicii;
 • Persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centru sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati contributia lunara stabilita conform legii. In acest sens aceste persoane trebuie sa semneze angajamentul de plata, parte integranta din contractul de servicii;
 • Sa aibe domiciliul pe raza judetului Teleorman ( exceptie fac cazurile in care exista acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul serviciu social in care urmeaza sa fie admisa persoana cu handicap);
 • Sa detina un certificat de incadrare intr-un grad de handicap fizic, mental, somatic, auditiv, vizual.

Acte necesare pentru dosarul de admitere in centru:
– Cererede admitere in centru, semnata de beneficiari sau de reprezentatul legal.
– Decizia de admitere, aprobata sau, dupa caz, avizata de conducatorul centrului/ reprezentantul furnizorului, in original.
– Copie dupa actele de identitate ( persoana cu handicap si reprezentantii legali).
– Copii de pe certificatetle de nastere de casatorie si de pa actul de identitate al persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, ale copiiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz, ori ale reprezentantilor legali ai acestuia.
– Declaratie privind lipsa sustinatorilor legali.
– Acte doveditoare privind veniturile:
– adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinta de venit eliberata de organele finaciare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere ca nu are venituri, autentificata.
– Documente doveditoare privind situatia locativa.
– Ultimul talon de pensie ( daca e cazul).
– Raport de ancheta sociala.
– Copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea.
– Investitii paraclinice/ analize medicale ( MRF, Testul HIV, VDRL si dovada de la medicul de familie ca poate convietui in colevtivitate si nu are boli contagioase).
– Dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in acarei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acestuia nu i s-a putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.

Persoanele admise in centru au urmatoarele drepturi si obligatii.

Drepturile persoanelor asistate in centru:

 • beneficiarilor de servicii sociale li se respecta drepturile si libertatile fundamentale fara nici o discriminare bazata pe etnie, sex, sau orientare sexuala, stare civila, convingeri politice si/sau religioase, deficiente fizice sau psihice sau pe alte criterii;
 • beneficiarilor de servicii sociale li se respecta dreptul la confidentialitate si intimitate;
 • beneficiarilor de servicii sociale li se respecta dreptul la asistenta sociala;
 • beneficiarilor de servicii sociale li se respecta dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directa in luarea deciziilor privind interventia sociala;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politete si consideratie din partea profesionistului;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul sa participle la evaluarea serviciilor sociale acordate;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenta respective la dreptul de retinere;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare adaptata in functie de nevoile si problemele lor;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare completa si operative;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptata nevoilor sale;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutra si impartiala;
 • beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare corecta, obiectiva, conforma cu realitatea.

Obligatiile persoanelor admise in centru:

 • beneficiarii serviciilor sociale au obligatia de a spune profesionistului adevarul, de a furniza acestuia informatii corecte cu privire la identitatea, situatia familiala, sociala, medicala si economica;
 • beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilitati, respective de a-si asuma toate responsabilitatil;e obisnuite ale unei finite umane;
 • beneficiarii serviciilor sociale sunt obligati sa participle la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 • beneficiarii serviciilor sociale sunt obligate sa respecte termenenele si clauzele stabilitate in cadrul planului de servicii sociale, al planului individualizat de asistenta si ingrijire sau planului de recuperare sau /reabilitare;
 • beneficiarii serviciilor sociale sunt obligati sa contribuie la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul servicilui si de situatia lor materiala;
 • beneficiarii serviciilor sociale sunt obligati sa comunice servicilului orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala  tot parcursul acordarii servicilului social;
 • beneficiarii serviciilor sociale au obligatia de a coopera cu profesionistul in acordarea serviciilor sociale;
 • beneficiarii serviciilor sociale au obligatia de a sesiza conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman in cazurile in care profesionistul nu-si indeplineste corespunzator atributiile prevazute in fisa postului si obligatiile prevazute in Codul etic.
 • beneficiarii serviciilor sociale au obligatia sa manifeste respect in relatia cu profesionistul;
 • beneficiarii sunt obligati sa respecte contractul incheiat acestia si Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului Teleorman.

Solicitantii serviciilor sunt admisi in centru in limita locurilor disponibile, numai daca acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului (fizic, sensorial,  mental).

Fiecarui beneficiar i se intocmeste un dosar care  contine:

-fisa de evaluare care se completeaza la intrarea in unitate urmand ca anual sa se completeze o fisa de reevaluare;
planul individualizat de asistenta si ingrijire/planul de interventie elaboreaza in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse in documentele emise de structurile specializate in evaluarea complexa, in evaluarile si recomandarile medicale, in documentele emise de alte structure de specialitate si cuprinde informatii privind:
  – numele si varsta beneficiarului si semnatura de luare la cunostinta a acestuia;
– numele si profesia/ocupatia persoanei /persoanelor care au elaborate planul si semnatura acesteia/acestora;
– numele responsabilului de caz;
– activitatile derulate/serviciile acordate pentru a acoperi nevoile de ingrijire personala, mentinerea si/sau ameliorarea starii de sanatate si a autonomiei fizice si psihice, nevoile de recuperare/reabilitare functionala(psihica si/sau fizica), nevoile de integrare/reintegrare sociala, evaluarea abilitatilor;
– programarea activitatilor si serviciilor: zilnica, saptamanala sau lunara;
– termenele de revizuire ale planului.

Costul mediu lunar in Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni pentru serviciile oferite  fiecarui beneficiar este de 3544,60lei/beneficiar,conform Hotarii Consiliului Judetean Teleorman, nr.45/27.03.2017.Contributia lunara de intretinere este de 900 lei.

Resursele financiare ale Centrului provin: de la bugetul de stat si donatii.

Centrul detine si aplica o procedura privind inregistrarea si rezolvarea sesizarilor/ reclamatiilor  Consideram ca esentiale sunt insuflarea increderii lor in fortele proprii, a optimismului, preocuparea acestora pentru relizarea unor actiuni si antrenarea acestora in diverse activitati de socializare.

Prin ceea ce intreprindem si realizam dorim sa fim pentru beneficiarii nostrii acea familie pe care au avut-o si pe care azi poate ca au pierdut-o, sa fim acei furnizori de servicii model, apreciati, iubiti si stimati de catre cei pentru care familia inseamna Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la adresa :

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA OLTENI
str. SOS. ALEXANDRIEI, nr. 27, jud Teleorman
Tel. 0247/432111, fax 0247432334

Material informativ

Prin ceea ce intreprindem si realizam dorim sa fim pentru beneficiarii nostrii acea familie pe care unii nu au avut-o sau  au pierdut-o, sa fim acei furnizori de servicii model, apreciati, iubiti si stimati de catre cei pentru care familia inseamna Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni.

Consideram ca esentiale sunt insuflarea increderii lor in fortele proprii, a optimismului, preocuparea acestora pentru relizarea unor actiuni si antrenarea acestora in diverse activitati de socializare.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni, este infiintat in subordinea Consiliului Judetean Teleorman si in structura Directiei generalae de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, fara personalitate juridica, avand sediul in comuna Olteni, str. Alexandriei, nr. 27, Judetul Teleorman.

Servicii:

Obiectivele  serviciului vizeaza asigurarea nevoilor de baza si furnizarea de servicii profesioniste si personalizate de ingrijire si recuperare /reabilitare: asistenta medicala, evaluare/reevaluare, consiliere psihologica, kinetoterapie, terapie ocupationala, educatie sanitara, intarirea si dezvoltarea autonomiei personale, consiliere in vederea mentinerii relatiei cu familia.

Personal:

Centrul dispune de o structura de personal in concordanta cu misiunealui, cu nevoile beneficiarilor.  Beneficiarii sunt asistati de personal specializat,  si competent ce asigura desfasurarea efectiva si eficienta a activitatilor de furnizare de servicii.

Facilitati:

In cadrul centrului nostru  beneficiarii pot participa laurmatoarele activitati:
–  Recuperare/ Reabilitare
–  Consiliere psihologica
–  Socializare
–  Aniversari
–  Sarbatori religioase

 Criterii de admitere  in centru:

Admiterea peroanelor cu dizabilitati, in centru se face in baza unui certificat de incadrare intr-un grad de handicap fizic, mental, somatic, auditiv sau vizual.

Contributia lunara de intretinere este de 900 lei.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la adresa :
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA
OLTENI, str.ALEXANDRIEI, nr. 27, jud Teleorman

tel. 0247/432111,fax 0247432334

 

Sari la conținut