Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Videle

Videle, str. Intrarea Spitalului, nr.38, județul Teleorman, cod 145300, tel. 0247/254094
e-mail: cspahvidele@gmail.com

Scopul serviciului social este de a asigura la nivel județean și local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență specială a persoanelor cu handicap, prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în familie, ori în comunitate și acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu handicap. Centrul deține autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.I.A.P.A.D Videle sunt: persoane adulte cu handicap, care nu au posibilități de îngrijire și întreținere în propria familie sau comunitate, sunt dependente de servicii sociale specializate, aflate în situații de dificultate sau risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului, având domiciliul pe raza județului Teleorman, pe baza deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în conformitate cu normele în vigoare și în limita locurilor disponibile.

Descrierea centrului–Centrul estelocalizat într-o zonă liniștită a orașului Videle, la aproximativ 60 km de orașul București, cu acces ușor din DN București – Pitești.

Centrul are o capacitate de 50 locuri.

Centrul oferă servicii de găzduire, de tip rezidențial, îngrijire personală, asistență pentru sănătate, socializare și activități culturale, integrare-reintegrare socială, terapii ocupaționale, consiliere psihologică și suport emoțional, formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în vederea dezvoltării potențialului personal.

Personalul este atent selectat și instruit pentru a răspunde celor mai exigente cereri. Acesta este instruit anual cu privire la: egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități, etc.

Centrul promovează parteneriatul în îngrijirea și protecția persoanelor adulte cu dizabilități, prin identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialiști, voluntari sau alte persoane din diferite domenii de activitate.

Spații de cazare individuală și comune– centrul asigură beneficiarilor condiții de locuit conform nevoilor de viață ale acestora, într-o locație sigură și accesibilă, amplasată în comunitate, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile existente.

Fiecare beneficiar dispune de un spațiu personal în camere tip duplex, dotate cu paturi (3-4 persoane în cameră), lenjerie proprie, dulap de haine, masă cu scaune, noptieră, ce corespund cerințelor de igienă, siguranță, accesibilitate, funcționalitate și confort, conform standardelor.

Centrul încurajează beneficiarii să își personalizeze spațiul cu fotografii de familie sau obiecte decorative.

Fiecare cameră are acces direct în grupul sanitar, dotat și echipat necesităților beneficiarilor. Spațiile igienico-sanitare sunt separate pentru bărbați și pentru femei. Centrul dispune de grup sanitar adaptat pentru beneficiarii cu patologie neuromotorie, neurologică.

Spațiile comune sunt repartizate, amenajate, dotate și adaptate în concordanță cu natura și ponderea activităților și cu nevoile generale și individuale ale beneficiarilor. Centrul dispune de spațiu pentru socializarea beneficiarilor, spațiu pentru vizitatori, spații pentru efectuarea activităților de zi.

Serviciile specializate sunt acordate în spații special amenajate: cabinet psiholog, cabinet educator, sală kinetoterapeut, cabinet asistent social, principalele activități desfășurate fiind menținerea/dezvoltarea: aptitudinilor cognitive, deprinderilor zilnice,deprinderilor de comunicare,deprinderilor de mobilitate, deprinderilor de autoîngrijire, îngrijirea propriei sănătăți, deprinderi de autogospodărire, deprinderi de interacțiune; educație/pregătire pentru muncă; integrare și participare socială și civică, etc.

Condiții de servire a mesei: masa este servită la sala de mese special amenajată și în camere, în situația în care starea de sănătate a beneficiarilor nu permite deplasarea la sala de mese. Când este cazul se acordă beneficiarilor hrană dietetică conform prescripțiilor medicale. Beneficiarii au timp suficient pentru a servi masa, iar atunci când este nevoie li se asigură asistență pentru hrănire din partea personalului încurajându-se formarea abilităților de hrănire independentă.

Beneficiarii sunt consultați cu privire la preferințele alimentare, iar meniul zilei este afișat la loc vizibil. Beneficiarii pot ajuta la pregătirea hranei, la servire și la spălarea veselei în vederea formării/dezvoltării abilităților de autoservire și autogospodărire.

Asistență medicală – Centrul asigură următoarele servicii medicale în conformitate cu necesitățile și problematica fiecărui beneficiar:

 • medic de familie;
 • supraveghere de specialitate permanentă ( asistenți medicali, infirmiere);
 • achiziționarea rețetelor eliberate în regim compensat/gratuit de către medicul de familie sau medic specialist;
 • administrarea medicației de personal calificat, conform prescripției medicale;
 • asigură materiale și echipamente medicale;
 • consult de specialitate, analize și investigații medicale;
 • asigură asistența medicală de urgență și transportul către unități spitalicești prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență.

Condiții de comunicare cu exteriorul: telefon, e-mail, fax, corespondență, vizite.

Centrul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi și responsabili ai comunității de apartenență, aceștia participând la activități culturale (vizitarea unor obiective culturale, spectacole), activități sportive, activități religioase, plimbări în parc, excursii.

Condiții de petrecere a timpului liber: petrecerea timpului liber se desfășoară la sala de recreere, în aer liber în curtea centrului.

Beneficiarii Centrului pot fi vizitați de familie și prietenii acestora, zilnic, își pot organiza sărbătorirea zilelor de naștere, sărbătorilor religioase.

Admiterea efectivă a persoanei în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului.

În funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Angajamentul de plată se întocmește în trei exemplare, dintre care: un exemplar se atașează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite persoanei/persoanelor obligate la plata contribuției lunare de întreținere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reținerile sau care urmărește plata contribuției lunare de întreținere.

Beneficiarii centrului au, în principal, următoarele drepturi:

 • să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;
 • să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
 • să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
 • să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
 • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
 • să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;
 • să li se garanteze demnitatea și intimitatea;
 • să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;
 • să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

A trăi înseamnă a alege. În fiecare moment al vieții noastre suntem confruntați cu dileme, trebuie să o luăm la stânga sau la dreapta, să plecăm sau să rămânem, viața este un joc în care suntem mereu obligați să apreciem cartea pe care vom miza. A ne plânge de diferențele noastre , de potențial, înseamnă a nega o evidență: viața este variată, este ca o piesă de teatru în care rolurile sunt distribuite diferit, în așa fel încât fiecare dintre noi să poată avea un rol (Jalenques, 2008).