Sunt persoana cu handicap

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe pentru incadrare in grad de handicap, prevăzute în Hotararea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt urmatoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă (anexa nr. 4 din hotarare);
b) copie de pe documentele de identitate (se va prezenta si in original la data evaluarii);
c) documente medicale:
1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH (anexa nr. 5 din hotarare);
3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru (prevăzut în anexa nr. 6 din hotarare) ;
e) sursa de venituri:
– adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor;
– copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor (in cazul pensionarilor de invaliditate este necesara copie a deciziei medicale asupra capacitatii de munca) ;
– adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

Mentiune:
1.Referatul privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist precum si scrisoarea medicala -tip de la medicul de familie au valabilitate 60 de zile.
2.In situatia in care persoana solicitanta are domiciliul pe raza judetul Teleorman si resedinta pe raza altui judet sau are domiciliul pe raza altui judet si resedinta pe raza judetului Teleorman si doreste evaluarea de catre comisia din judetul Teleormnan dosarul trebuie completat cu o adeverinta din care sa rezulte ca persoana solicitanta nu se afla in evidenta ca persoana cu handicap pe raza judetului unde are resedinta/domiciliul, eliberata de D.G.A.S.P.C. de pe raza judetului respectiv.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordinul nr. 2.298/ 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
Dosarul se depune de catre persoana solicitanta, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora, de catre orice persoana care o reprezinta, la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC Teleorman;
In cazul persoanelor care solicita reevaluarea, se depune cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap;
Se transmite serviciului de evaluare complexa, obligatoriu, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, de catre primarie, si in termen de 24 de ore de la inregistrare, de catre DGASPC Teleorman;
Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare;
Serviciul de evaluare complexa verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare;
Programarea pentru evaluarea/reevaluarea complexa se poate face si in urma adresarii directe la SECPAH a persoanei solicitante, a familiei acesteia, a reprezentantului legal, asistentului personal, asistentului personal profesionist, organizatiei neguvernamentale al carei membru este persoana cu handicap sau, in lipsa acestora, a oricarei persoane care o reprezinta, in baza documentelor medicale (bilete de iesire din spital/scrisoare medicala medic specialist- recente) si a documentului de identitate in original. In acest caz persoana solicitanta va primi cererea-tip de evaluare complexa ce contine si documentele necesare intocmirii dosarului de evaluare precum si data planificarii pentru evaluare. Dosarul cu documentele necesare evaluarii complexe se va depune la data planificarii pentru evaluare complexa a persoanei adulte. Prin aceasta masura solicitantul nu mai este nevoit sa faca inca o deplasare pentru depunerea dosarului cu documentele necesare evaluarii complexe;
Programarea se poate face si telefonic, numai in situatia reevaluarilor. In aceasta situatie dosarul cu documentele necesare evaluarii complexe se va depune la data planificarii pentru evaluare complexa a persoanei adulte. Si prin aceasta masura solicitantul nu mai este nevoit sa faca inca o deplasare pentru depunerea dosarului cu documentele necesare evaluarii complexe;
In cazul persoanelor nedeplasabile, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza.
In urma evaluarii/reevaluarii complexe SECPAH transmite dosarul persoanei evaluate, insotit de raportul de evaluare complexă cu propunerea privind incadrarea/neincadrarea in grad de handicap, secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care asigură transmiterea acestora comisiei de evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap;
Comisia de evaluare solutioneaza cazul in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data referirii dosarului de catre serviciul de evaluare complexa;
Comisia de evaluare competenta sa solutioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicita incadrarea in grad de handicap sau care necesita o masura de protectie este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta persoanei in cauza;
Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare si aflate in termen de valabilitate sunt recunoscute in cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritoriala in alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritoriala in alta;
Certificatul de incadrare in grad de handicap si programul individual de integrare si reabilitare sociala, se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dupa caz, parintilor/reprezentantilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de catre secretariatul comisiei de evaluare;
Certificatele de incadrare in grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD; contestatiile inregistrate la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, se vor transmite impreuna dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.
Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 60 de zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul de evidenta al acesteia.
Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.